Akteformulier

Akteformulier met BronId = 176. AkteNummer = 219. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 A-1560verkoopA219128v1351561-04-19Breestraat.147 (Den blaeuwen Slotel)TerugVerder
schepenschuldbrief25 stuivers pj mhzie ook 175142
Een huys ende erve staende ende gelegen aen de Breedestraet met de helft van een bornput tusschen Cornelis Augustijnsz, snijder ende ’t erve van desen huyse; mit noch de helfte van een zijtmuyer ende een privaet dairvan die cruyn op ’t erve van desen huyse staende is; mit noch een gange ende poorte uytgaende in de Plaetsstege. Ende heeft belegen aen d’een zijde Cornelis Augustijnsz voors. ende aen d’ander zijde Walich Dircxz, sloetmaker. Streckende voor van de Breestraet after an Cornelis Dircxz, cruyckemakers huys ende erve.
Met voorwairden dat de besitters van desen huyse ende Cornelis Augustijnsz voors. ende heure na-comelingen de voors. zijtmuyer ende de gote leggende tusschen dese huyse ende Cornelis Augustijnsz voors. mitsgaders de voors. bornputte t’samen sullen onderhouden ende becostigen, elcx halff ende halff. Des zoe en sullen de besitters van desen huyse ofte zijne erven ende naecomelingen in geenre manieren mogen doen maken eenige pijpen ofte opgangen in de voors. privaet. Voorts zijn ’t voorwaerden dat alsulcken zomercoeckentgen met een privaethuysgen staende after an Walich Dircxz.s voors hyse ende erve de besitters van desen huysen ende hueren nacomelingen gehouden sullen wesen tot vermaninge ende wille van de voors. Walich Dircxz ’t voors. zomercoeckentgen ende privaethuysken alsdan terstont off te breken ende ontruyminge te doen.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
219/01schepenCornelis Jacobsz van Noorde IIICornelis van Noorde
Cornelis van Noorde
219/02schepenHendrick Florisz van WassenaerHeynrick Florys van Wassenaer
Heynrick Florys van Wassenaer
219/03verkoperDirck Pietersz van VelsenDirck Pietersz van Velsen metselaar
Dirck Pietersz van Velsen metselaar
219/04borgJan Dircksz van VelsenJan Dirksz van Velsen metselaar
Jan Dirksz van Velsen metselaar
219/05koperCornelis Jansz {huikenmaker}Cornelis Jansz huikenmaker
Cornelis Jansz huikenmaker
219/06belending (Breestraat.145)Cornelis Augustijnsz {snijder}Cornelis Augustijnsz snijder
Cornelis Augustijnsz snijder
219/07belending (Breestraat.149)Walich DirckszWalich Dircxz sloetmaker
Walich Dircxz sloetmaker
219/08belending (Breestraat.143)Cornelis Dircxz cruyckemaker
Cornelis Dircxz cruyckemaker