Akteformulier

Akteformulier met BronId = 178. AkteNummer = 419. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 C-1563verkoopC4192272351565-10-07Hooigracht.081TerugVerder
voldaan met schepenschuldbriefop het huis met de poort 16 comans groten pj mhHooigracht1817
Een huys ende erve mit een gange ende poerte ende die zuderhelfte van 't onderste van een schuyere met haren erve, staende ende gelegen opte Hoygraft, zulcks deselve jegenwoerdelijcken getimmert staet. Belegen hebbende aen d'een zijde doergaende Cornelis Quyrijnsz, drapier [Des zoe behoert diezelve Cornelis ende Gillis de bronputte staende in de scheytmuyr hemluyden t'samen toe en zullen die respective elks aen sijn sijde bezygen ende gebruycken ende tot gelijcke costen als elcks die helfte onderhouden]. Ende aen d'ander zijde voer Pieter Dircksz, drapier [die met Quyrina zijne tegenwoerdige huysvrouwe haer beyder leven lanck op hoere erve mede gebruycken ende bezygen sullen de bornputte staende op 't ledige erve van desen huyse, den voern. Gillis alleen toecomende; mits dat zijluyden die halff zullen onderhouden, zonder dat Pieter Dircksz voers off zijn huysvroue, heuren erven ende nacomelingen daeraen enich vorder recht ofte eygendom zullen hebben in geenre manieren]. Ende daeraen die voern. Pieter Willemsz mitte wederhelfte van 't onderste van de voers. schuyere [Welcke schuyre de voern. Pieter Willemsz ende Gillis Pietersz affschieten ende separeren sullen met eene opene houten affschot van glintingen omme hoer beyder neringen willen]. Streckende voer uut de Hoygraft after aen de voers. Pieter Willemsz.s wederhelft van de voers. schuyre ende an Aelbert Theeus lindewevers ledige erve.
Ende 't zijn voerwaerden dat Gillis voers. zijnen erven ende nacomelingen alleen ende ten vrijen eygen sullen hebbende ende gebruycken de voern. gehele schuyre boven optie zolre mit achthalff dousijn franchijnwerckramen, die Pieter Willemsz voers. hem laten sal.Ende de repartie van 't dack derselver schure zullen zijluyden in delinge t'samen becostigen , te wete Gillis voers. de drie delen ende Pieter voern. 't vierde deel.Ende die loden gote leggende tusschen dese ende des voers. Pieter Dircksz.s huysen daer den drop van de daecken van denzelven huysen innevalt ende loost tot voer in de Hoygraft, zal de voers. Gillis, sijnen erven ende nacomelingen alleen onderhouden in zulcker vougen als d'uutspraecke deser stede dat uutwijst, naer vermogen van brieven daervan zijnde van date den anderden septembris anno 1558.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
419/01schepenGerrit Fransz DoeGerrit Fransz Due
Gerrit Fransz Due
419/02schepenClaes Jansz de GoedeClaes Jansz de Goede
Claes Jansz de Goede
419/03verkoperPieter Willemsz Tol {witmaker}Pieter Willemsz Thol tobbeerder
Pieter Willemsz Thol tobbeerder
419/04koperGillis Pietersz {perkamentmaker}Gillis Pietersz perkamentmaker
Gillis Pietersz perkamentmaker
419/05belending (Hooigracht.079.2)Cornelis Quirijnsz Capiteyns {drapier}Cornelis Quyrijnsz drapier
Cornelis Quyrijnsz drapier
419/06belending (Hooigracht.083)Pieter Dircksz {drapier, warmoezenier}Pieter Dircksz drapier
Pieter Dircksz drapier
419/07echtgenoot (Hooigracht.083)Quyrina zijne tegenwoerdige huysvrouwe
Quyrina zijne tegenwoerdige huysvrouwe
419/08belending (Hooigracht.085)Pieter Willemsz Tol {witmaker}Pieter Willemsz
Pieter Willemsz