Akteformulier

Akteformulier met BronId = 180. AkteNummer = 112. Aantal = 1. Naar Akten-lijst.
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 F-1576verkoopF112770861576-09-22NieuweRijn.059TerugVerder
voldaan met schepenschuldbrief van 630 gulden, waarvan 230 gulden contant12 penningen comans paymentspj mh aankomend het Kapittel van Hogelande en 6 Karolusguldens losrente (100 gulden in hoofdgeld) toekomende Machtelt Gerritsdr, weduwe van Jeronimus MaertenszNieuwe Rijn / Nieuwstraat3448
Een huys ende erve staende ende gelegen opten Nieuwen Rijn binnen deser stede. Ende heeft belegen aen d'een zijde Maria Jansdr, weduwe wijlen Dirck Jansz, mandemaecker met een poorte ende gange daeronder gaende ende aen d'ander sijde Jan Huygensz, houtcoper. Streckende voor uyten Rijn voors. after mit een schuyre aen Adriaen Cornelisz schoolmeesters erve. Verder hebben zij Maria Jansdr nog verkocht een huys ende erve staende ende gelegen opte Nieuwestraet, mit die after opgaende gevel daer die wedue van d'voors. Dirck Jans mit haer aftercamer in geanckert ende mit een plaetsgen ofte erffgen daertoe behoorende, mitsgaders een bornputte staende op 'tselffde plaetsgen. Welcke huys ende erve mit 't plaetsgen ende bornputte responderende after bezijden 't voorn. huys ende erve gelegen opten Nieuwen Rijn. Ende heeft belegen aen d'een zijde de weduwe van Dirck Jansz voors. ende aen d'ander zijde d'erffgenamen van Jan Cornelisz Cock. Streckende voor van de Nieuwestraet after aen des voors. Maria Jans aftercamer ende voort mit 't voorn. plaetsgen ende bornputte aen een heynmuyr die staende is tusschen 't voors. plaetsgen mitte bornputte ende des voors. Maria Jansdr wedue van Dirck Jan erve. Welcke heynmuyr Maria Jansdr voors, haren erven ende nacomelingen staende sullen houden ten ewigen dagen op haer costen, soe lage ende hoge als sij willen, breet wesende anderhalven bacstien.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron