Akteformulier

Akteformulier met BronId = 194. AkteNummer = 329. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 G-1578schuldbekentenisG329213v2151579-07-14Nieuwsteeg.018.3TerugVerder
een jaarlijkse rente van 18 gulden en 15 stuivers, te betalen in jaarlijkse termijnen tot de volledige rente is afgelostNieuwsteeg1088
Een huyske ende erve, staende ende gelegen in de Nieuwe stege, mitsgaders een poorte ende een vrijen uytgang aen den suytzijde van ’t zelve huys gelegen. Jegenwoordelicken belent ende belegen hebbende aen d’een zijde Geryt Arentsz, verwersknecht, als jegens de curateur van den boedel van Alijt Huygendr gecoft hebbende ’t huys van Pieter Henricxz, bontwercker, ende aen d’ander zijde d’erffgenamen van Vrerick Vredericxz van Drakenburch. Streckende voor uyte Nieuwestege tot achter aen den naebescreven tuyn. Ende noch van een thuyn daer aen gelegen, jegenwoordelicker belegen hebbende aen de zuytzijde voor Pieter Oom Pietersz, mit de huysinge gecomen van Jan Adriaensz de Wilde, daer aen Aelbrecht Dircxz, drapier, ende daer aen die weduwe van Maerten Huygensz, verwer. Ende aen den noortzijde voor de principale huysinge van den voors. Alijt Huygendr gecomen, jegenwoordelick bij Adriaen van Crimpen bewoont . Over aen Bartholomeus Buis geseyt Griphius, mette huysinge bij hem gecoft van d’erffgenamen van joncheer Henrick van Wijngaerden. Streckende voor van ’t voors. huysken ende erve mitsgaders van ’t erve van den huysinge van den voors. Geryt Adriaensz, verwersknecht, tot achter aen de schuyren van d’erffgenamen van Pieter Quyrijns, schrienwercker, van Jacob Geryts, vleyshouder als gecoft hebbende de huysinge van den erffgenamen van Henrick Dircxz, droogscherier, ende van Maerten Symonsz Dou.
’t welck hij tot zijnen believen sal mogen doen mit hondert gulden teffens niet mynder maer wel meer, daer mede hij lossen sal zes gulden vijff stuvers jaerlicx mits ten dage van den lossinge daer telcken bij vougende de verlopen verschenen ende onbetaelde renten naer ’t beloop des tijts, welcke voors. jaerlicxe renten spruytende es ter cause ende in betalinge der coope van een huyske ende erve ...

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
329/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechtsz van Dorp
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp
329/02schepenJacob Allertsz de HaesJacob Allertsz de Haes
Jacob Allertsz de Haes
329/03schuldeiserDirck Hendricksz Louf {zeemtouwersknecht}Dirck Hendricksz zeemtouwer
Dirck Hendricksz zeemtouwer
329/04gemachtigdeJan van HoutJan van Hout stadssecretaris
Jan van Hout, stadssecretaris, namens en in opdracht van Foy van Brouchoven
329/05schuldenaarFoy Jansz van BrouchovenFoy van Brouchoven
Jan van Hout, stadssecretaris, namens en in opdracht van Foy van Brouchoven
329/06belending (Nieuwsteeg.018.2b)Gerrit Adriaensz {verwer}Geryt Arentsz verwersknecht
Geryt Arentsz, verwersknecht, als jegens de curateur van den boedel van Alijt Huygendr gecoft hebbende ’t huys van Pieter Henricxz, bontwercker
329/07overledene (Nieuwsteeg.018.2b)Pieter Hendricksz {bontwerker}Pieter Henricxz bontwercker
Geryt Arentsz, verwersknecht, als jegens de curateur van den boedel van Alijt Huygendr gecoft hebbende ’t huys van Pieter Henricxz, bontwercker
329/08overledene (Nieuwsteeg.018.2b)Alijd Huigendr {Coedijck}Alijt Huygendr
Geryt Arentsz, verwersknecht, als jegens de curateur van den boedel van Alijt Huygendr gecoft hebbende ’t huys van Pieter Henricxz, bontwercker
329/09belending (Nieuwsteeg.018.4)Frederick Fredericksz van DraeckenburchVrerick Vredericxz van Drakenburch
Vrerick Vredericxz van Drakenburch
329/10belending (Steenschuur.023.10)Pieter Pietersz Oom van OfwegenPieter Oom Pietersz
Pieter Oom Pietersz, mit de huysinge gecomen van Jan Adriaensz de Wilde
329/11vorig-eigenaar (Steenschuur.023.10)Jan Adriaensz de WildeJan Adriaensz de Wilde
Pieter Oom Pietersz, mit de huysinge gecomen van Jan Adriaensz de Wilde
329/12belending (Steenschuur.023.08)Aelbrecht Dircksz BralAelbrecht Dircxz drapier
Aelbrecht Dircxz drapier
329/13belending (Steenschuur.023.07)Grietgen Willemsdr {Doesz}die weduwe van Maerten Huygensz verwer
die weduwe van Maerten Huygensz verwer
329/14overledene (Steenschuur.023.07)Maerten Huigenz {verwer}die weduwe van Maerten Huygensz verwer
die weduwe van Maerten Huygensz verwer
329/15belending (Nieuwsteeg.018.2a)Adriaen Adriaensz van CrimpenAdriaen van Crimpen
de principale huysinge van den voors Alijt Huygendr gecomen, jegenwoordelick bij Adriaen van Crimpen bewoont
329/16vorig-eigenaar (Nieuwsteeg.018.2a)Alijd Huigendr {Coedijck}Alijt Huygendr
de principale huysinge van den voors Alijt Huygendr gecomen, jegenwoordelick bij Adriaen van Crimpen bewoont
329/17belending (Langebrug.113.02)Bartholomeus Griffius BuysBartholomeus Buis geseyt Griphius
Over aen Bartholomeus Buis geseyt Griphius, mette huysinge bij hem gecoft van d’erffgenamen van joncheer Henrick van Wijngaerden
329/18vorig-eigenaar (Langebrug.113.02)Hendrick van Wijngaardenjoncheer Henrick van Wijngaerden
Over aen Bartholomeus Buis geseyt Griphius, mette huysinge bij hem gecoft van d’erffgenamen van joncheer Henrick van Wijngaerden
329/19belending (Langebrug.113.03)d’erffgenamen van Pieter Quyrijns schrienwercker
de schuyren van d’erffgenamen van Pieter Quyrijns schrienwercker
329/20overledene (Langebrug.113.03)Pieter Quirijnsz {schrijnwerker}d’erffgenamen van Pieter Quyrijns schrienwercker
de schuyren van d’erffgenamen van Pieter Quyrijns schrienwercker
329/21belending (Langebrug.113.04)Jacob Gerritsz {vleeshouwer}Jacob Geryts vleyshouder
Jacob Geryts vleyshouder als gecoft hebbende de huysinge van den erffgenamen van Henrick Dircxz, droogscherier
329/22overledene (Langebrug.113.04)Hendrick Dircksz {droogscheerder}Henrick Dircxz droogscherier
Jacob Geryts vleyshouder als gecoft hebbende de huysinge van den erffgenamen van Henrick Dircxz droogscherier
329/23belending (Langebrug.113.05)Maerten Symonsz DouMaerten Symonsz Dou
Maerten Symonsz Dou