Akteformulier

Akteformulier met BronId = 228. AkteNummer = 122. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 J-1581verkoopJ12263v761581-11-20NieuweRijn.020 (Croon)TerugVerder
voldaan met een schepenschuldbriefNieuwe Rijn bij de Korenbrug4524
een huys ende erve staende ende gelegen bij de Coornbrugge op ten Nieuwen Rijn binnen der voors. stede dat eertijts zijn brouwerije geweest es met een poorte ende gange daerondergaende wesende 't scheyt van de Pieters en de Pancraes parochie. Belent aen d'eene zijde noorderwaert d' erffgenamen van Cornelis Gerytsz van Poelgeest ende aen d'ander zijde sudewaert de voors. comparant zelver. Streckende voor uyt den Rijn tot achter aen den Burch ende Cornelis Jansz couckebackers huysinge, met noch een lootse daerafteran uutgaende in de Coornbrugstege dat eertijts een huysinge geweest es mede in de cope begrepen.
met voorwaarden en servituten zoals breder beschreven in het schepencontract tussen de comparant en zaliger Hillegont Ghijsbrechtsdr Geryt Lammen weduwe dat nu v voors. Kouckebacker es t'samen gemaect van date den 27 juni 1562, salvodat de voors. Dirck Steen den voornoemde Cornelis Jansz ontruyminge ooc gehouden zal wesen te doen van de uytsteeckende pannen over den uytgang int voors. contract verhaelt,ende dat mede de voors. Dirck Steen gehouden zal wesen de bovenste goote onder 't dack deurgaende tusschen de voors. vercopers huysinge ende des comparants huysinge daernaest aen staende tot eeuwigen dage t'onderhouden ende doen onderhouden,noch dat hij insgelijcx geen meer lichten oft vensteren in de zijdmuyr hem beyden toecomende sal mogen stellen dan daer nu ter tijt gemaect staenende dat van gelijcken de voors. comparant in de voors. halve zijtmuyr mede 't licht in des voors. Dircx Koecken niet en zal mogen besetten noch beletten,mede dat Dirck Steen de helfte van de gote lopende van de brouwerije aff onder der aerde onder de halve zijtmuyr den voors. comparant sal helpen onderhoudenende dat voorts Dirc Steen zijn waterlosinge op te voors. gote voort zal hebben in de gote van hem comparant leggende midden in zijn huys uutwaterende tot in den Rijn die zijluyden t'saemen tot eeuwigen dagen zullen onderhouden besonders dat de voors. comparant ende zijnen erfven tot eeuwigen dagen alleen zal onderhouden d'onder loden gote streckende van Dirck Steenen ende des comparants Coeckens tot achter aen de brouwerije,mede dat Dirck Steen ontruyminge zal moeten doen van de twee standers staende op ofte in de muyr eertijts Dominicus Gerytsz behoort hebbendeende vorder met alsulcke servituyten als den voors. comparant Jan Jacobsz van Utrecht belooft heeft te doen volgende zijn schriftelicke beken van date 19 april 1569 den voors. Dirck Steen daervan gelevert.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
122/01schepenPieter Pieter Jorisz van CorteveltPieter Pieter Jorysz
Pieter Pieter Jorysz
122/02schepenCornelis Gerritsz de HaesCornelis Geryts zoon de Haes
Cornelis Geryts zoon de Haes
122/03verkoperWillem Arent Gerritsz van DamWillem Arent Gerytsz eertijts brouwer
Willem Arent Gerytsz eertijts brouwer
122/04borgWillem Willemsz OuwelantWillem Willemsz brouwer zoon van de comparant
Willem Willemsz brouwer zoon van de comparant
122/05koperDirck Dircksz Steen {de jonge}Dirck Dircxz Steen olyslager
Dirck Dircxz Steen olyslager
122/06belending (NieuweRijn.019)d' erffgenamen van Cornelis Gerytsz van Poelgeest
d' erffgenamen van Cornelis Gerytsz van Poelgeest
122/07overledene (NieuweRijn.019)Cornelis Gerritsz van Poelgeestd' erffgenamen van Cornelis Gerytsz van Poelgeest
d' erffgenamen van Cornelis Gerytsz van Poelgeest
122/08belending (NieuweRijn.021)Willem Arent Gerritsz van Damde voors. comparant zelver
de voors. comparant zelver
122/09belending (Burgsteeg.006)Cornelis Jansz {koekebakker}Cornelis Jansz couckebacker
Cornelis Jansz couckebacker