Akteformulier

Akteformulier met BronId = 228. AkteNummer = 440. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 J-1581schuldbekentenisJ440289v3021583-10-09Boommarkt.009-010TerugVerder
200 Karolus guldens12,5 Karolus guldens rente pjBoommarkt4842
twee huysen ende erven gelegen binnen der stadt Leyden voorn. aen de zuytwest zijden van den Rijn. Belent zijnde te weten dat eene aen d'een zijde ten zuytoosten Willem Cornelisz, houtcooper, ende aen d'ander zijde ten noortwesten Saelemon Davitsz, glaesmaecker. Streckende voor uyte Rijn zuytwaerts aen een huys ende erve toecomende aen Maritgen Pietersdr, Pouwes Willemsz van Toornvliet weduwe, ende d'ost ander opte Noortoost houc van Kaeckelaers steege, belent zijnde aen d'een zijde ten oosten die selve stege daerondergaende ende aen d'ander zijde ten westen Cornelis Harmansz, coperslaeger. Streckende uyten Rijn zuytwaert aen een huys ende erve toecomende Jan Jansz Berendrecht, smit.
Bijzonderheid: verbindende IJsbrandt Pancraesz voorn. zijne huysinge ende erve, schuyre potinge, plantinge, staende ende gelegen in den voors. Ambachte van Warmondt, belent zijnde ten noorden-oosten Huych Jacobsz, aldaer ten zuytosten de wateringe genaempt de Lee, ten zuytwesten Gerit Arentsz van Dam ende ten noortwesten het buyrpat.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
440/01schepenCornelis Jacobsz van Noorde IIICornelis van Noorden
Cornelis van Noorden
440/02schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechts zoon van Dorp
Claes Ghijsbrechts zoon van Dorp
440/03schoutDirck Jansz den Roomschen
Dirck Jansz den Roomschen baillou ende schout in den Ambachte ende Heerlickheyt van Waermont
440/04schepenFloris Pietersz schepen van Warmond
Floris Pietersz Schepen in den Ambachte ende Heerlicheyt van Waermont
440/05schepenGeryt Cornelisz schepen van Warmond
Geryt Cornelisz Schepen in den Ambachte ende Heerlicheyt van Waermont
440/06voogdJan Symonsz {bouwman}Jan Symonsz bouman
Jan Symonsz bouman als voocht ten behoeven van Claes Jobpenz
440/07voogdCornelis Florisz {opperman, bouwman}Cornelis Floriszoon metselaer
Cornelis Floriszoon metselaer als voocht ten behoeven van Claes Jobpenz
440/08schuldeiserClaes Joppenz {kuiper}Claes Jobpenz
Claes Jobpenz naergelaeten weeskindt out omtrent drie jaeren
440/09overledeneJob Claesz {bouwman}Job Claesz bouman
Job Claesz bouman
440/10overledeneAppellona Symonsdr
Appellona Symonsdr
440/11schuldenaarIJsbrant Pancraesz {Boommarkt}IJsbrandt Pancraesz
IJsbrandt Pancraesz buyrman ende gesworen bode in den voors. Ambachte van Warmont
440/12schuldenaarJacob Pancraes {timmerman}Jan Pancraesz timmerman
Jan Pancraesz timmerman
440/13voogdJacob Thomasz van SwietenJacob Thomansz brouwer
Jacob Thomasz van Swieten oppervoocht van den onmondigen
440/14voogdDirck Gerritsz SmalingDirc Gerytsz Smaling
Dirc Gerytsz Smaling oppervoocht van den onmondigen
440/15voogdJan Gerritsz BuytewechJan Gerytsz Butewech
Jan Gerytsz Butewech oppervoocht van den onmondigen
440/16belending (Boommarkt.011.1)Willem Cornelisz {timmerman}Willem Cornelisz houtcooper
Willem Cornelisz houtcooper
440/17belending (Breestraat.028)Salomon Davidsz van DulmanhorstSaelemon Davitsz glaesmaecker
Saelemon Davitsz glaesmaecker
440/18belending (Breestraat.030)Marytgen Pietersdr {van Torenvliet}Maritgen Pietersdochter
Maritgen Pietersdochter Pouwes Willemsz van Toornvliet weduwe
440/19overledene (Breestraat.030)Pouwels Willemsz van TorenvlietPouwes Willemsz van Toornvliet
Pouwes Willemsz van Toornvliet weduwe
440/20belending (Breestraat.036)Cornelis Harmensz van der BelCornelis Harmansz coperslaeger
Cornelis Harmansz coperslaeger
440/21belending (Breestraat.038)Jan Jansz van Berendrecht VIbis {smid}Jan Jansz Berendrecht smit
Jan Jansz Berendrecht smit