Akteformulier

Akteformulier met BronId = 463. AkteNummer = 173. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Huwelijksevw-B2huwelijksevoorwaarden1733783231571-02-04Steenschuur.017TerugVerder
250 karolus gulden van 40 groten laems 't stuck7923
Oude Adriaen Willemsz en Margarite Joostend

Inbreng beiden:

  • Inden eersten brengt die voors. Adriaen Willemsz aen Margriete Joostendr voorn. te huwelicke alzulcke goeden als bescreven ende gespecificeert staen in een cedulle weesende van date als deze jegenwoordig bij de voors. vrunden ondergeteickent.
  • Daer jegens de voors. Joost Willemsz tot subsidie vande zelfde huwelicke aet? zijn voors. dochter belooft te gegeven al sulcke goeden als in een gelycke cedulle bescreven zij. Begerende dat die zelfde twee cedullen van alsulcke crachte effecte ende van waerde gehouden sullen weesen als off de selve alhier van woorde te woorde geinsinueert waeren. Die zijn voorts huwelicxe voorwaerden dat bij den overlijden van een der voors. conthoralen 't zij mit off sonder kinderen… etc. etc….
  • Noch is bevoorwaert dat bij 't scheyden van 't voors. huwelic die voors. Margriete Joostendr weesende die langslevende sal hebben vuyt die gereetste goeden van d' voors. Adriaen Willemsz (zoe verder zij zonder kinderen overlijden ende andersnyet) die somme van 250 karolus gulden van 40 groten Vlaems 't stuck eerst omme die indien gevallen eeuwelic ende erfelick als haere duwarie te mogen behouden. Ten laetste zijn
  • noch huwelicxe voorwaerden ende hebben de voors. Katharina Claesdr ende Joosten Willemsz mitsgaders Maritgen Claesdr van voorn. respectivelicken ende elcxs in sijn regardt geconsenteert ende overgegeven. Dat die kinderen die bij de voors. conthoralen geprocueert zullen werden, bij aflivicheyt vande selve conthoralen voor heurluyden? off eenicg van dien … … comen sullen in alle die goeden die sij achterlaeten sullen in alle schijn off die vaeder? off mueder? vandien noch in't leven waeren ende die goederen zelffs naemen ende dat naer schependoms off Zuythollants recht. Ende nyet naer alsdoms? recht, te welcke zij?? elcxs in zijn regardt mitsdeze reninchieren. Ende hier van zijnde gemaect twee gelycke briefnen alle… luyden daer van …..

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
173/01schepenCornelis Adriaensz van BarreveltCornelis Adriaensz
Cornelis Adriaensz
173/02schepenMourijn Claesz van Leeuwen {drapier}J. Mouwer Claesz
J. Mouwer?? Claesz
173/03bruidegomAdriaen Willem Bouwensz van Warmond {oude}Oude Adriaen Willemsz
Oude Adriaen Willemsz
173/04getuigeCatrijn Claes Garbrantszdr {van Warmond}Katharina Claes Garbrantsdr syn moeder
Katharina Claes Garbrantsdr syn moeder
173/05getuigeClaes Willem Bouwensz van WarmondClaes Willemsz zijn broeder
Claes Willemsz zijn broeder
173/06getuigeQuirijn Claes Garbrantsz {van Strijen}Quuryn Claesz zijn oom
Quuryn Claesz zijn oom
173/07getuigeHuibrecht Aelwijnsz van Swanenburg {drapier}Huybrecht Alewijnsz zijn oom
Huybrecht Alewijnsz zijn oom
173/08bruidMargriete Joostendr Dedel {van Warmond}Margriete Joostendr
Margriete Joostendr
173/09getuigeJoost Willemsz Porsman (Dedel)Joost Willemsz haer vader
Joost Willemsz haer vader
173/10getuigeMarytgen Claesdr van LeeuwenMaritgen Claesdr haer moeder
Maritgen Claesdr haer moeder
173/11getuigeIsaac Claesz van Swanenburg {de jonge}Ysaack Claesz haer zwaeger
Ysaack Claesz haer zwaeger
173/12getuigeCornelis Willem Joostenz (Dedel)Cornelis Willemsz haer oom
Cornelis Willemsz haer oom