Akteformulier

Akteformulier met BronId = 155. AkteNummer = 125. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 E-1571verkoopE12569v0701572-06Breestraat.095 (De Gulden Cat)TerugVerder
voldaan met schepenschuldbrief20 stuivers pj mhBreestraat 952728
Een huysinge ende erve staende ende gelegen opte Bredestraet ghenaemt 'Die Vergulden Cat', met de helfte van een sijdtgevel daertoe behorende, mitsgaders de kelders responderende onder 't achterhuys van hem comparant voors.; met noch de schuyere, gange ende brugge leggende over de Volresgraft. Sulcx ende in alre manieren als al 'tselve ghetimmert ende gemaect staet, mitsgaders de glaesramen daerinne wesende. Ende heeft belegen aen d'een zijde mr. Symon Jansz, chirurgijn mette wederhelfte van de voors. sijtgevel, daeraen Jan Symonsz, scoemaecker, daeraen Frans Reyersz, snijder ende daeraen Jan Knijff Heynricxz. Ende aen d'ander sijde deurgaende mr. Cornelis van Veen. Streckende voor van de Bredestraet tot after eensdeels mette voors. schuyer aen hem comparants afterhuys ende eensdeels mette gange ende brugge opte Volresgraft.
Des es in desen gheconditioneert ende expreseelicken bevoorwaert dat hij comparant voorn. ende sijne nacomers ten eeuwigen dagen hebben ende behouden sullen een vrijen op ende affganck over de voors. brugge. Ende sal hij comparant voor.s met sijne familie soe lang sijluyden in 't voors. afterhuys metterwoon sullen blijven, besigen ende gebruycken de kelders responderende onder 't voors. afterhuys, mitsgaders de borreput ende plaetsevan Jan Claesz voorn. Behoudelicken dat soe wanneer de voorn. comparant 't voors. afterhuys zal comen te vercopen ofte verhuyeren, dat hij comparant in dien gevalle alsdan gehouden zal sijn te doen leggen een muyr in de plaetse van 't pothuys aldaer tegenwoordelicken staende, zonder dat sijne comparants nacomers alsdan eenich gebruyck opte voors. plaetse ende aende borreput sullen hebben in geenre manieren. Met vorder conditie dat in cas van vercopinge van 't voors. afterhuys de voorn. comparant schuldich sal sijn de voors. Jan Claess daervan te geven zijne voorkeure ende optie, off hij die cope aen hem zal willen behouden dan nyet. Voorts met voorwaerden dat Jan Claess voors. ofte sijnen nacomers nyet en sullen mogen thimmeren, vestigen noch anckeren in de muyer van 't achterhuys van hem comparant voorn. Es noch gheconditioneert dat hij comparant voors. mede besigen ende gebruycken zal de solder leggende over de voors. schuyere, mits dat hij comparant voor. schuldich ende gehouden sal sijn de voorn. Jan Claess van de voors. zolder te doen ontruyminge zoe wanneer hij die sal willen affbreecken off als 't hem bij de voorn. Jan Claess off sijne nacomers behoorlicken vermaent sal werden.Ten laetsten sijn 't voorwaerden dat de voorn. Jan Knijff Heynricxz ofte sijne nacomers sonder contradictie van de besitters deser vercofte huysinge tot heuere wille ende believen sullen mogen doen opnemen de steene plaetse leggende voor de voors. borreput omme oversulcx het wulfsel van desselfs Jan Knijf Heynricxz.s kelder bequaemelicken gemetselt te werden in traes, mit dat deselve Jan in dien gevalle alsdan schuldich sal sijn de voors. plaetse weder te doen repareren in sulcker vougen als dat voor de opbreeckinge gheweest sal hebben; breder geroert in seeckere brieve van bezegeltheyt die de voorn. Jan Knijff Heynricxz daervan es hebbende, daertoe desen hem referende es.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
125/01schepenMourijn Claesz van Leeuwen {drapier}Mouryn Claes zoon
Mouryn Claes zoon
125/02schepenJan Dircksz van der Burch {van Rodenbeeke}Jan Dircksz
Jan Dircksz
125/03verkoperWillem Nicasiusz van FloryWillem van Flory Nicasiusz bode met de roede
Willem van Flory Nicasiusz bode met de roede van Leiden
125/04koperJan Claesz van Lindenburch {wijnroeier}Jan Claasz wijnverlater
Jan Claasz wijnverlater
125/05belending (Breestraat.097)Symon Jansz van der Mijemr Symon Jansz chirurgijn
mr Symon Jansz chirurgijn
125/06belending (Pieterskerkchoorsteeg.001)Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}Jan Symonsz scoemaecker
Jan Symonsz scoemaecker
125/07belending (Pieterskerkchoorsteeg.003)Frans Reyersz {snijder}Frans Reyersz snijder
Frans Reyersz snijder
125/08belending (Pieterskerkchoorsteeg.005)Jan Hendricksz KnijfJan Knijff Heynricxz
Jan Knijff Heynricxz
125/09belending (Breestraat.093)Cornelis Jansz van Veenmr Cornelis van Veen
mr Cornelis van Veen