Bronnen

Overzicht van de Bronnen.

BronNaamBronOmschrijvingNaar brongegevens
Aflezingsboek DRegisters van ter pui van het stadhuis afgelezen bekendmakingen, 1574-1578501A/14
Aflezingsboek ERegisters van ter pui van het stadhuis afgelezen bekendmakingen, 1578-1589501A/15
Album StudiosorumAlbum Studiosorum Academiae Lugduno Batavae/
Boden 1567-1752Lijst van boden met de roede (1560-1785) en met de busse (1560-1772) aangelegd door Gijsbert van Rijckhuysen501A/6943
Buurkwestieboek ABuurkwestieboeken A , 1597-1605508/48A
BuurkwestieboekenBuurkwestieboeken A t/m H, 1597-1796508/48A - 48H
Chaertbouc van Straten binnen deser Stadt LeydenBundeling van 32 kaarten van straten van Leiden501A/5153
Chaertbouc van Wateren binnen deser Stadt LeydenBundeling van 96 kaarten van grachten van Leiden501A/5113
Chaertbouc van Wateren en Straten binnen deser Stadt LeydenKaarten van grachten en straten gebundeld in 2 delen501A/5113 en 5153
Crim VonnisboekenCriminele vonnisboeken, 1533-1811. (68 delen) 1533-1811508/3+1 - 3+38
Crim Vonnisboeken 01Criminele vonnisboeken, 1533-1584508/3+1
Crim Vonnisboeken 02Criminele vonnisboeken, 1584-1591508/3+2
Crim Vonnisboeken 03Criminele vonnisboeken, 1590-1594508/3+3
Crim Vonnisboeken 04Criminele vonnisboeken, 1593-1595508/3+4
Crim Vonnisboeken 05Criminele vonnisboeken, 1596-1604508/3+5
Dienstboek ADienstboek A 1500-1589, registers van gerecht en smalle diensten501/73
Dienstboek BDienstboek B 1590-1600, registers van gerecht en smalle diensten501A/923
DienstboekenRegisters van smalle diensten501/73, 923-969
Dingboek MDingboek M 1575-1576508/43M
DingboekenDingboeken 1563-1646508/43A-ZZ
GedwongenLening 1572Kohier van de omslag in de vorm van lening, geheven te Leiden op last van de Prins van Oranje als stadhouder van Holland, 1572.501/941
GedwongenLening 1576Kohier van een gedwongen lening ingevolge resoluties van de vroedschap van 12 en 13 maart 1576501A/3971
GlippereedRegister van teruggekeerde ballingen die de voorgeschreven eed hebben afgelegd en stukken betreffende het afleggen van die eed, 1576-1580.501A/1369
Glipperhuur 1573Kohier van de verhuurde huizen der Leidsche uitgewekenen 15733.01.28/4565
Glipperhuur 1574Kohier van de verhuurde huizen der Leidsche uitgewekenen 15743.01.28/4566
Grachtenboek 01Chaerte vant voorlant opten Rijn tusschen de Vrouwenbrugge ende brugge ende de Bostel brugge, mette wijte vant waeter501A/5113
Grachtenboek 02Caerte vande breete vande huisen, vant voorlant ende wijte vant waeter geleegen tussen de Vrouwenbrugge ende de Visbrugge vant waeter geleegen tussen de Vrouwenbrugge ende de Visbrugge501A/5113
Grachtenboek 03Den Rijn tussen de Coorenbrugge ende de Visbrugge501A/5113
Grachtenboek 04Caerte vant voorlant ende de breete van de huisen tussen de Coorenbrugge en de Sebastiaensbrugge501A/5113
Grachtenboek 05Caerte van de breete vande huisen, wijte vant voorlant ende twaeter opten Niewen Rijn tussen de Caernemelckxbrugge ende de Sebastyaensbrugge501A/5113
Grachtenboek 06Chaerte van de corte Gansoort, beginnende an de Car[n]emelcxbrug, streckende tot die Hoygraft501A/5113
Grachtenboek 07Chaerte van de Gansoort, beginnende an de Hoygraft, streckende tot die Middelste graft tue501A/5113
Grachtenboek 08Chaerte van de Gansoort, beginnende van de Middelste graft, streckende tot an de stede veste501A/5113
Grachtenboek 09Caerte van den Rhijn tusschen S. Jansbruge ende de Visbrugge 501A/5113
Grachtenboek 10Caerte van de breete van de huisen, vant voorlant ende de wijte vant waeter opten Ouden Rijn tussen de Sint Jansbrugge ende de Kerckbrugge501A/5113
Grachtenboek 11Caerte van den Ouden Rijn geleegen tussen de Hogelantse kerckbregge ende de Hoeygrachtsbrugge501A/5113
Grachtenboek 12Chaerte van den Ouden Rhijn, beginnende andie Hoygraft, streckende tot die stede veste501A/5113
Grachtenboek 13Chaerte van Steenschuyer, beginnende uyt den Rhijn, streckende tot de Oisterlinc plaets tue501A/5113
Grachtenboek 14Chaerte van tSteenschuyr tusschen de bruggen beneffens dOosterlingplaets en St. Jacobs graft501A/5113
Grachtenboek 15Chaerte van tSteenschuier, beginnende van de Volders graft, streckende tot an die Nieuwesteech501A/5113
Grachtenboek 16Chaerte vant Steenschuier, beginnende an de Nieuwe steech, streckende tot de Vlietsbrugge tue501A/5113
Grachtenboek 17Chaerte van Steenschuier, beginnende an de Vliet, streckende tot an de Nonnensteech501A/5113
Grachtenboek 18Caerte vant voorlant ende breete van de huisen op Raepenburch tussen de Doelbrugge ende de Nonnenbrugge501A/5113
Grachtenboek 19Caerte van de breete vande huisen, tvoorlant, wijte vandt waeter van Raepenburch tussen de Vollersgraft ende de Doelbrugge501A/5113
Grachtenboek 20Caerte van de breete van de huissen ende tvoorlant, oock de wijte vant waeter, van Raepenburch tussen de Antonisbrugge, de Vollersgraft ende Groen Haesengraft501A/5113
Grachtenboek 20a[Westzijde van het Rapenburg tussen Noordeinde en Groenhazengracht]501A/5113
Grachtenboek 21Chaerte van Cort Rapenburch501A/5113
Grachtenboek 22Chaerte vande Achter graft, beginnende ande stats vaste, streckende tot an die Nonnensteech501A/5113
Grachtenboek 23Chaerte vande Achter graft, streckende van de Nonnen steech tot an die Duelsteech501A/5113
Grachtenboek 24Chaerte van de Achter graft, beginnende van die Duel steech, streckende tot an Gruen Hasengraft501A/5113
Grachtenboek 25Chaerte van Gruen Hasengraft501A/5113
Grachtenboek 26Chaerte van de Cellebroersgraft, beginnende an die s[t]ats vaste, streckende tot die Segersteech501A/5113
Grachtenboek 27Chaerte van de Cellebruersgraft, beginnende an die Segersteech, streckende tot an die Colfmakerssteech501A/5113
Grachtenboek 27aCaerte van de van de [!] oostzijde van de Broedergracht 501A/5113
Grachtenboek 28Chaerte van de gehele Vliet501A/5113
Grachtenboek 29Chaerte van de Coepoortsgraft501A/5113
Grachtenboek 30Chaerte van S. Jacobsgraft501A/5113
Grachtenboek 31Chaerte van Levendael, beginnende an de veste, streckende an S. Joris steech501A/5113
Grachtenboek 32Chaerte van Levendael, beginnende an S. Joris steech, streckende tot an de Oisterlinc plaets501A/5113
Grachtenboek 33Chaerte van de Sijtgraft501A/5113
Grachtenboek 341. Chaerte van de Volders graft, beginnende uyt Rapenburch, streckende tot die Kercgraft501A/5113
Grachtenboek 352. Chaerte van de Volders graft, beginnende an de Kercgraft, streckende tot die Diefsteech501A/5113
Grachtenboek 363. Chaerte van de Volders graft, beginnende van de Diefsteech, streckende totte Kersteech 501A/5113
Grachtenboek 374. Chaerte van de Volders graft, beginnende van de Kerssteech, streckende tot de Sonnevel[t]steech 501A/5113
Grachtenboek 37a[Voldersgraft of Langebrug, noordoostzijde tussen Wolsteeg en Ketelboetersteeg]501A/5113
Grachtenboek 38Caerte van de breete vande huisen, vant voorlant ende de wijte vant waeter opt Vollersgraft tussen de Cockenbrugge ende he[t] Steenschuer501A/5113
Grachtenboek 39Chaerte van Pieterskerckgraft501A/5113
Grachtenboek 39aCaerte ofte forma vande oost zijde van de S. Pieterskerck gracht501A/5113
Grachtenboek 40Caerte vant voorlant ende de breete van de huissen opte Paepegraft tussen de Vollersgraft ende tgevangen huis501A/5113
Grachtenboek 41[Pieterskerkhof westzijde, Houtstraat en Gerecht]501A/5113
Grachtenboek 42Chaerte van de grafte lopende onder dat phali bagijnhof, beginnende an Steenschuier, strecken[de] tot onder die Clocsteech501A/5113
Grachtenboek 42a[schetsje, vermoedelijk van de bocht van het Steenschuur bij het Levendaal óf die van het Rapenburg bij de Cellebroersgracht, nu Kaiserstraat]501A/5113
Grachtenboek 43Chaerte van de graft lopende achter die comandurie, beginnende uyt Steenschuier, stoitende tot and[e] Nieuwe steech501A/5113
Grachtenboek 44[Burchtgrachtje, nu Van der Sterrepad]501A/5113
Grachtenboek 45Chaerte van de Hogelants kercgraft501A/5113
Grachtenboek 46Hoygraft, beginnende van den Ouden Rijn tot aen de Vlerenbrugge toe [opmerking: hoewel na Hoygraft het zinsdeel is doorgestreept, betreft de kaart wel degelijk het vermelde stadsdeel]501A/5113
Grachtenboek 47Chaerte van de Hoygraft, beginnende an de Vleresteech, streckende tot die Gruenes[t]eech501A/5113
Grachtenboek 48Chaerte van de Hoygraft, beginnende an de Gruenesteech, strecken[de] tot die Chuersteech501A/5113
Grachtenboek 49Chaerte van de Hoygraft, beginnende an de Chuersteech, strecken[de] tot die Gansoort501A/5113
Grachtenboek 50Caerte van de Middelste graft, beginnende van den Ouden Rijn totte Vleersteech toe501A/5113
Grachtenboek 51Caerte van de Middelste graft, beginnende van de Vleersteech totte Groensteech toe501A/5113
Grachtenboek 52Caerte van de Middelste graft, beginnende van de Groensteech totte Ghansoort501A/5113
Grachtenboek 53Caerte vant voorlant en breete van de huisen, oock wijte vant waeter, opte Uyterste graft tussen de Groensteech ende den Oude Rijn501A/5113
Grachtenboek 54Caerte van de breete van de huisen, vande breete vant voorlant, wijte vant waeter, van de Uyterstegraft tussen de Groensteech ende Ghansoort501A/5113
Grachtenboek 55Chaerte van de grafte bij de Sijlpoort, beginnende uyt den Ouden Rhijn, strecken[de] deur Marendorp tot in de vest sloot501A/5113
Grachtenboek 56Chaerte van de Achtergraft in Marendorp van de vestsloot tot die Leprosen toe501A/5113
Grachtenboek 56a[Berekeningen in verband met de platingen van aangehuisden; handschrift Jan van Hout]501A/5113
Grachtenboek 57Chaerte van de Achtergraft in Marendorp van de Leprosen tot de Hoochlantskersteech toe501A/5113
Grachtenboek 58Chaerte vande Achtergraft in Marendorp van de Hoochlantskersteech tot de Maren toe501A/5113
Grachtenboek 59Chaerte vande grafte achter tParadijs, beginnende uyt die vest sloot, stoidende tot achter an de huisinge voor uyt comende opte Achtergraft501A/5113
Grachtenboek 60[Bouwelouwensteeg tussen Marendorpse Achtergracht en Vest, nu ca. Druckerstraat]501A/5113
Grachtenboek 61Chaerte van de Donckere graft, beginnende van de stats veste, streckende tot in de Achtergraft501A/5113
Grachtenboek 62Chaerte van de grafte beginnende uyt de vest sloot, streckende tot achter an de Niclaessteech501A/5113
Grachtenboek 63Chaerte vande Curte Maren501A/5113
Grachtenboek 64Chaerte beginnende an die Marenbrug, streckende tot S. Niclaessteech tue501A/5113
Grachtenboek 65Chaerte beginnende an S. Niclaes steech, streckende tot ant Maregat501A/5113
Grachtenboek 66Chaerte van de grafte achter Marendorp, beginnende uyt die stede veste, streckende tot S. Ursalenstege501A/5113
Grachtenboek 67Chaerte van de grafte lopende achter Marendorp, beginnende van S. Ursalestege, streckende tot die Josephssteech501A/5113
Grachtenboek 68Chaerte vande grafte lopende achter Marendorp, beginnende van de Josephs steech, streckende tot in de Maren501A/5113
Grachtenboek 69Chaerte van de grafte gelegen besiden die Vrouwenkerck, van de pastoors huys beginnende, streckende tot achter an die huisingen voor uyt comende in Marendorp501A/5113
Grachtenboek 70Chaerte van de vestsloot leggende tusschen de Kuepoort ende Hogewuertse poort, beginnende an de Zijtgraft, streckende tot an Levendael501A/5113
Grachtenboek 71Chaerte van de vest sloot leggende achter den raem501A/5113
Grachtenboek 72Chaerte van de vestsloot leggende tusschen die Haechpoort ende Kuepoort, beginnende uyt de Vliet, streckende tot in de Kuepoortsgraft501A/5113
Grachtenboek 73Chaerte van de vest sloot leggende tusschen de Haech poorte ende Kuepoort, beginnende uyte Cellebruersgraft, streckende tot inde Vliet501A/5113
Grachtenboek 74Chaerte van de vestsloot leggende tusschen de Haechpoorte ende de Coepoorte, beginnende vande Achtergraft, streckende tot Cellebruers graft501A/5113
Grachtenboek 75Chaerte vande vestsloot leggende tusschen de Haechpoorte ende Kuepoorte, beginnende van S. Chatrinensteech, streckende tot de Achtergraft501A/5113
Grachtenboek 76Chaerte van de vest sloot leggende tusschen de Haechpoorte ende Kuepoorte, beginnende van de Duelsteech, streckende tot S. Catrinensteech501A/5113
Grachtenboek 77Chaerte van de vest sloot leggende achter den Duelen501A/5113
Grachtenboek 78Chaerte van de vestsloot leggende tusschen de Haechpoorte ende Coepoorte, beginnende van de Haech poorte, streckende tot Gruen Hasengraft501A/5113
Grachtenboek 79Chaerte vande corte vestsloot, beginnende uyt Cort Rapenburch, stoitende tot ontrent die Pellicaensthoren tue501A/5113
Grachtenboek 80Caerte van de vestsloot leggende tusschen tMaregat ende de Reinsburgerpoort, beginnende van S. Lijsbethengasthuis, streckende totte poort501A/5113
Grachtenboek 81Caerte van de vestsloot leggende tusschen de [!] tMaregat ende de Reinsburger poort, beginnende uyt de Maren, streckende tot an S. Lijsbethengasthuys501A/5113
Grachtenboek 82Caerte van de vestsloot leggende tusschen de Sijlpoort en tMaregat, beginnende uyt de Donckeregraft, streckende tot in de Maren501A/5113
Grachtenboek 83Caerte van de vestsloot leggende tusschen de Sijlpoort en tMaregat, beginnende vande Duisent raet steech, streckende totte Donckere steech501A/5113
Grachtenboek 84Caerte van de vestsloot leggende achter Pieter Adriaens soon vander Werf bij de Zijlpoort, streckende tot an de Duisentraetstege (met een aantekening van 22-03-1601)501A/5113
Grachtenboek 85Caerte van de vestsloot ende een stuck inde Achter graft, beginnende an S. Jans clooster tusschen de Sijlpoort, streckende tot Pieter Adriaens soon vander Werf501A/5113
Grachtenboek 86Chaerte van de veste, beginnende an de Witte poort, streckende tot an S. Chat[r]inentoorn501A/5113
Grachtenboek 87Chaerte van de veste, beginnende an S. Catrinen toorn, streckende tot den toorn leggende voor de Cellebroersgraft501A/5113
Grachtenboek 88Chaerte van de veste, beginnende van de toorn leggende voor de Cellebroersgraft, streckende tot an de Coepoort501A/5113
Grachtenboek 89Chaerte van de veste, beginnende van de Coepoort, streckende tot an thuys te Brem501A/5113
Grachtenboek 90Chaerte van de veste, beginnende van thuys du Brem, streckende tot an die Hogewuertspoorts bolwerck501A/5113
Grachtenboek 91Chaerte van de veste, beginnende vant bolwerck van de Hogewuertspoort, streckende totten eersten toorn bij die veststeech501A/5113
Grachtenboek 92Chaerte van de veste, beginnende van den eersten toorn verbij de vest[st]eech, strecken[de] tot an de Zijlpoort501A/5113
Grachtenboek 93Chaerte van de veste, beginnende van de Zijlpoort, streckende tot an die Swart toorn501A/5113
Grachtenboek 94Chaerte van de veste, beginnende van de Swart toorn, streckende tot den eersten toorn verbij tMaregat501A/5113
Grachtenboek 95Chaerte van de veste, beginnende van den eersten toorn verbij tMaregat, streckende tot an de Reinsburger poort501A/5113
Grachtenboek 96Chaerte van de veste, beginnende van de Reinsburgerpoort, streckende tot an de Witte poort501A/5113
Grote BewijzenRegister van Grote Bewijzen mitsgaders acten van cadutiën, 1443-1667. 17 delen518/282-298
Grote Bewijzen ARegister van Grote Bewijzen A. 1443 februari 12- 1506 augustus 27. Met bijgebonden register. Volgens anderen luidt de datering: (1428) 1437-1506. Voorin enkele bladen 1436 en z.j. (15e eeuw)518/282
Grote Bewijzen BRegister van Grote Bewijzen B. 1510 januari 22 - 1581 maart 14. Met afzonderlijk register.518/283
Grote Bewijzen CRegister van Grote Bewijzen C. 1578 mei 6 - 1603 februari 19. Met afzonderlijk register.518/284
Inbrengboek 1540-1559Registers van akten van niet openbare verkoop van onroerend goed 1540-1559508/73
Kerven 1581Register van belastingplichtigen met vermelding van het aantal kerven501A/3504
Maanboeken HGW'Maenboecken', leggers van inkomsten uit onroerend goed, 1452-1582. Met inhoudsopgaven. De meeste registers bevatten aantekening van ontvangst door de heilige-geestmeesters. (208 delen), 1452-1582519/1769-1968
Maanboeken HGW 1582'Maenboecken', leggers van inkomsten uit onroerend goed, 1582.519/1968
Maanboeken HGW 1582'Maenboecken', leggers van inkomsten uit onroerend goed, 1581.519/1967
Omslag 1573Kohier van een wekelijkse omslag t.b.v. een lening tot onderhoud van het garnizoen, (1573 december).501/1346a
Omslag 1575Kohier van de Leidse quote van een honderdste penning 1575501/1346a
Omslag 1583Kohier van de omslag van het Leidse aandeel in enige gewestelijke heffingen, 1583501A/472
Ondertrouw NH ANH Ondertrouw A. 1575 - maart 1586. A. 1575 - maart 1586.1004/1
Oud-belastingboek A1Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t/m Zevenhuizen. 1601-1644501A/6598
Oud-belastingboek A2Oudt Belastingboeck. Bonnen Zuid-Rapenburg t/m Hogewoerd. 1601-1644501A/6599
Oud-belastingboek B1Oudt Belastingboeck. Bonnen Burgstreng t/m Marendorp Rijnzijde. 1601-1644501A/6600
Oud-belastingboek B2Oudt Belastingboeck. Bonnen West-Marendorp Landzijde t/m Overmare Landzijde. 1601-1644501A/6601
Oud-belastingboek C1Oudt Belastingboeck. Bonnen Nieuwmaren, Zijloord en Hogemorsch. 1611-1647501A/6602
Oud-belastingboek C2Oudt Belastingboeck. Molens en stadsvrijdom en fol. 161-324 vso. hernieuwde behandeling van de bonnen Nieuwmaren, Zijloord en Hogemorsch. 1614-1658501A/6603
Oud-belastingboekenperceelsgewijze leggers van wijzigingen van eigendom en hypothecaire verbanden, 1601-1658501A/6598-6603
Poorterboeken 1Registers van poorterinschrijvingen SA I501/19-22
Poorterboeken 2Registers van poorterinschrijvingen SA II501A/1266-1271
Poorterboeken ARegisters van poorterinschrijvingen A 1364-1399501/19
Poorterboeken BRegisters van poorterinschrijvingen B 1400-1459501/20
Poorterboeken CRegisters van poorterinschrijvingen C 1459-1532501/21
Poorterboeken DRegisters van poorterinschrijvingen D 1532-1588501/22
Poorterboeken ERegisters van poorterinschrijvingen E 1588-1603501A/1266
QuistboeckRegister van personen, die onder stadsvoogdij worden gesteld, 1446-1809. 1446-1809501/1188
RijckhuisenNamen en wapens van de heeren Veertigen der stadt Leyden 1449-1756/15061
Schoorsteengeld 1606Kohier van schoorsteengeld, 1606501A/4988
Stratenboek 01Chaerte van de Bredestraet, beginnende van de Anthonisbrugge, streckende tot an Jan van Dortensteech501A/5153
Stratenboek 02Chaerte van de Bredestraet, beginnende van Jan van Dorten steech, streckende tot die Die[f]steech501A/5153
Stratenboek 03Chaerte van de Bredestraet, beginnende van de Diefsteech, streckende totte Blauwe steen501A/5153
Stratenboek 04Chaerte van de Bredestraet, beginnende van de Blauwe steen, streckende tot an die stats turfschuier501A/5153
Stratenboek 05Chaerte van de straet genaemt die Thorensteech, tusschen die Bredestraet ende den Rhijn501A/5153
Stratenboek 06Chaerte van de Brede straet, beginnende van de stats turfschuier tot op die Hogewuertsebrugge, daer in begrepen die steegen die daer tusschen leggen en an responderen501A/5153
Stratenboek 07Caerte vande Nieuwesteech, daer in begrepen die Sonneveltsteech501A/5153
Stratenboek 08Caerte vande Heerenstraet, Salomonsstraet, Clocksteech, met de zuyt ende westzijde vant Pieterskerchof501A/5153
Stratenboek 09Caerte vande Diefsteech ende Kersteech501A/5153
Stratenboek 10[Lokhorststraat, Gerecht, Muskadelsteeg, Pieterskerkhof noordzijde]501A/5153
Stratenboek 11Chaerte van de Houtstraet bij dat gevangenis501A/5153
Stratenboek 13Chaerte vant Noorteynde, daerin begrepen tSant, Slicsteech, sommige slopkens, beginnende an de Witte poort, streckende tot an S. Anthonis brugge501A/5153
Stratenboek 14[De Nonnensteeg en Kolfmakersteeg en de Cathrijnenveststeeg en Kolfmakerveststeeg en het tussenliggende deel van de Achtergracht, nu 5e Binnenvestgracht]501A/5153
Stratenboek 15Chaerte van de voorste Doelsteech501A/5153
Stratenboek 16Chaerte van de Blauwesteech ende die Zegersteech501A/5153
Stratenboek 17Caerte van de nieuwegemaecte straten leggende ter plaetse daer eertijts die raemen gestaen hebben501A/5153
Stratenboek 18Chaerte van de Hogewuert, beginnende van de brugge, streckende totte Jorissteech501A/5153
Stratenboek 19Chaerte van de Hogewuert, beginnende van de Jorissteech, streckende tot de Vrouwensteech501A/5153
Stratenboek 20Chaerte van de Hogewuert, beginnende van de Vrouwensteech, streckende totte poort501A/5153
Stratenboek 21Caerte van de Nieuwestraet, daer in begrepen die Burchsteech501A/5153
Stratenboek 22Caerte van de Middelwech501A/5153
Stratenboek 23Chaerte van beijde Coppelinsteegen, beginnende an de Hoygraft tot an de Kerckgraft501A/5153
Stratenboek 24Chaerte vande Groenestegen, beginnende uyt die Hoigraft, stoitende tot an die stats veste501A/5153
Stratenboek 25Caerte van de straet leggende in Marendorp, beginnende ant ledige erf, streckende tot die Zijlpoort501A/5153
Stratenboek 26Caerte van de straet leggende in Marendorp, beginnende van de Hogelansche kercksteech, streckende tot het ledige erf501A/5153
Stratenboek 27Caerte van de straet leggende in Marendorp, beginnende an de Marenbrugge, streckende tot de Hogelanschekercksteech501A/5153
Stratenboek 28Caerte van de straet leggende in Marendorp, beginnende van de Vrouwenkerck, streckende tot die Marenbrugge501A/5153
Stratenboek 29Caerte van de straet leggende in Marendorp, beginnende an de Reinsburge[r]poort, streckende tot die Vrouwe kerck501A/5153
Stratenboek 30Caerte van de Bouwen Louwen ende Duisentraetsteech501A/5153
Stratenboek 31Chaerte van Jan Vossensteech, nieuwe Volmolen graft ende Hogelantsekersteech501A/5153
Stratenboek 32Caerte van S. Niclaessteech, daer in begrepen die Coddesteech ende Mirakelsteech501A/5153
Tiende Penning 1557Kohier van de tiende penning van de huurwaarde over 1557501/992
Tiende Penning 1561Kwitanties wegens betalingen van de tiende penning van 1561 door de stedelijke ontvanger Cornelis van Noorden, 1563.501/993a
UitzoekenNog uit te zoeken/
Verhuring AVerhuring- en bestedingsboek A, registers van pacht- en huurcontracten 1573-1590501A/1382
Vetus"Register Vetus", perceelsgewijze legger van wijzigingen van eigendom en hypothecaire verbanden, met vermelding van getaxeerde huurwaarden, 1582-1601. Met latere aantekeningen omtrent financiële afwikkelingen.501A/6596-6597
Vetus-1585"Register Vetus", perceelsgewijze legger van wijzigingen van eigendom en hypothecaire verbanden, met vermelding van getaxeerde huurwaarden, 1582-1601. Met latere aantekeningen omtrent financiële afwikkelingen.501A/6596-6597
Vluchtelingen 1573Kohier van een wekelijkse omslag t.b.v. een lening tot onderhoud van het garnizoen, (1573 december).501/1346a
Volkstelling 1574Register van de volkstelling tijdens het beleg, 1574501/24
Volkstelling 1581Register van de volkstelling, 1581501A/1289
Vroedschapsboek ABCDEFVroedschapsboek ABCDEF, notulen van de vroedschapsvergaderingen 1522-1553501/384
Vroedschapsboek GVroedschapsboek G, notulen van de vroedschapsvergaderingen 1554-1564501/385
Vroedschapsboek HVroedschapsboek H, notulen van de vroedschapsvergaderingen 1564-1572501/386
Vroedschapsboek JVroedschapsboek J, notulen van de vroedschapsvergaderingen 1578-1579501A/471
Vroedschapsboek K-LVroedschapsboeken K-L, notulen van de vroedschapsvergaderingen 1579-1587501A/472
Waarboek 67 A 1560Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1561508/67A
Waarboek 67 B 1562Registers van akten van transport van onroerend goed, 1562-1563508/67B
Waarboek 67 C 1563Registers van akten van transport van onroerend goed, 1563-1567508/67C
Waarboek 67 D 1567Registers van akten van transport van onroerend goed, 1567-1571508/67D
Waarboek 67 E 1571Registers van akten van transport van onroerend goed, 1571-1576508/67E
Waarboek 67 F 1576Registers van akten van transport van onroerend goed, 1576-1578508/67F
Waarboek 67 G 1578Registers van akten van transport van onroerend goed, 1578-1580508/67G
Waarboek 67 M 1584Registers van akten van transport van onroerend goed, 1584-1586508/67M
Waarboek 67 N 1586Registers van akten van transport van onroerend goed, 1586-1587508/67N
Waarboek 67EE 1601Registers van akten van transport van onroerend goed, 1601508/67EE
WaarboekenRegisters van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811. <65 delen en 182 banden>508/67+4A - 67ZZZ
WegenerRegister van de huizen in Leiden 1581-1585-1601/3299-33