Bronnen

Overzicht van de Bronnen.

BronNaamBronOmschrijvingNaar brongegevens
Aflezingsboek DRegisters van ter pui van het stadhuis afgelezen bekendmakingen, 1574-1578501A/14
Aflezingsboek ERegisters van ter pui van het stadhuis afgelezen bekendmakingen, 1578-1589501A/15
Album StudiosorumAlbum Studiosorum Academiae Lugduno Batavae/
Boden 1567-1752Lijst van boden met de roede (1560-1785) en met de busse (1560-1772) aangelegd door Gijsbert van Rijckhuysen501A/6943
Buurkwestieboek ABuurkwestieboeken A , 1597-1605508/48A
BuurkwestieboekenBuurkwestieboeken A t/m H, 1597-1796508/48A - 48H
Chaertbouc van Straten binnen deser Stadt LeydenBundeling van 32 kaarten van straten van Leiden501A/5153
Chaertbouc van Wateren binnen deser Stadt LeydenBundeling van 96 kaarten van grachten van Leiden501A/5113
Chaertbouc van Wateren en Straten binnen deser Stadt LeydenKaarten van grachten en straten gebundeld in 2 delen501A/5113 en 5153
Crim VonnisboekenCriminele vonnisboeken, 1533-1811. (68 delen) 1533-1811508/3+1 - 3+38
Crim Vonnisboeken 01Criminele vonnisboeken, 1533-1584508/3+1
Crim Vonnisboeken 02Criminele vonnisboeken, 1584-1591508/3+2
Crim Vonnisboeken 03Criminele vonnisboeken, 1590-1594508/3+3
Crim Vonnisboeken 04Criminele vonnisboeken, 1593-1595508/3+4
Crim Vonnisboeken 05Criminele vonnisboeken, 1596-1604508/3+5
Dienstboek ADienstboek A 1500-1589, registers van gerecht en smalle diensten501/73
Dienstboek BDienstboek B 1590-1600, registers van gerecht en smalle diensten501A/923
DienstboekenRegisters van smalle diensten501/73, 923-969
Dingboek MDingboek M 1575-1576508/43M
DingboekenDingboeken 1563-1646508/43A-ZZ
GedwongenLening 1572Kohier van de omslag in de vorm van lening, geheven te Leiden op last van de Prins van Oranje als stadhouder van Holland, 1572.501/941
GedwongenLening 1576Kohier van een gedwongen lening ingevolge resoluties van de vroedschap van 12 en 13 maart 1576501A/3971
GerechtsdagboekResoluties en beschikkingen Gerecht501/501A/X/44-144
Gerechtsdagboek 0Gerechtsdagboek 1567-1574501/X
Gerechtsdagboek AGerechtsdagboek A, tot 20 juli 1579 "journael van alle besoignen van de nieuwen burgemeesteren, schepenen ende vroetschappen", sedert 1580 register van beschikkingen van Gerecht en van burgemeesters op ingekomen stukken, 1574-1587. Met vanaf fol. 427 lijsten van straat- en perceelbreedten en van de daarvan afhankelijke belastingaanslagen in het straatgeld, 1586-1588501A/44
Gerechtsdagboek A2Gerechtsdagboek A2, 1587-11-11 tot 1590-07-23501A/45
Gerechtsdagboek BGerechtsdagboek B, 1590-07-26 tot 1593-11-06501A/46
Gerechtsdagboek CGerechtsdagboek C, 1593-11-11 tot 1596-04-25501A/47
Gerechtsdagboek DGerechtsdagboek D, 1596-04-19 tot 1598-11-08501A/48
Gerechtsdagboek EGerechtsdagboek E, 1598-10-07 tot 1604-08-04501A/49
GlippereedRegister van teruggekeerde ballingen die de voorgeschreven eed hebben afgelegd en stukken betreffende het afleggen van die eed, 1576-1580.501A/1369
Glipperhuur 1573Kohier van de verhuurde huizen der Leidsche uitgewekenen 15733.01.28/4565
Glipperhuur 1574Kohier van de verhuurde huizen der Leidsche uitgewekenen 15743.01.28/4566
Glipperhuur 1574 4563Kohier van de verhuurde huizen der Leidsche uitgewekenen 15743.01.28/4563
Grachtenboek 01Chaerte vant voorlant opten Rijn tusschen de Vrouwenbrugge ende brugge ende de Bostel brugge, mette wijte vant waeter501A/5113
Grachtenboek 02Caerte vande breete vande huisen, vant voorlant ende wijte vant waeter geleegen tussen de Vrouwenbrugge ende de Visbrugge vant waeter geleegen tussen de Vrouwenbrugge ende de Visbrugge501A/5113
Grachtenboek 03Den Rijn tussen de Coorenbrugge ende de Visbrugge501A/5113
Grachtenboek 04Caerte vant voorlant ende de breete van de huisen tussen de Coorenbrugge en de Sebastiaensbrugge501A/5113
Grachtenboek 05Caerte van de breete vande huisen, wijte vant voorlant ende twaeter opten Niewen Rijn tussen de Caernemelckxbrugge ende de Sebastyaensbrugge501A/5113
Grachtenboek 06Chaerte van de corte Gansoort, beginnende an de Car[n]emelcxbrug, streckende tot die Hoygraft501A/5113
Grachtenboek 07Chaerte van de Gansoort, beginnende an de Hoygraft, streckende tot die Middelste graft tue501A/5113
Grachtenboek 08Chaerte van de Gansoort, beginnende van de Middelste graft, streckende tot an de stede veste501A/5113
Grachtenboek 09Caerte van den Rhijn tusschen S. Jansbruge ende de Visbrugge 501A/5113
Grachtenboek 10Caerte van de breete van de huisen, vant voorlant ende de wijte vant waeter opten Ouden Rijn tussen de Sint Jansbrugge ende de Kerckbrugge501A/5113
Grachtenboek 11Caerte van den Ouden Rijn geleegen tussen de Hogelantse kerckbregge ende de Hoeygrachtsbrugge501A/5113
Grachtenboek 12Chaerte van den Ouden Rhijn, beginnende andie Hoygraft, streckende tot die stede veste501A/5113
Grachtenboek 13Chaerte van Steenschuyer, beginnende uyt den Rhijn, streckende tot de Oisterlinc plaets tue501A/5113
Grachtenboek 14Chaerte van tSteenschuyr tusschen de bruggen beneffens dOosterlingplaets en St. Jacobs graft501A/5113
Grachtenboek 15Chaerte van tSteenschuier, beginnende van de Volders graft, streckende tot an die Nieuwesteech501A/5113
Grachtenboek 16Chaerte vant Steenschuier, beginnende an de Nieuwe steech, streckende tot de Vlietsbrugge tue501A/5113
Grachtenboek 17Chaerte van Steenschuier, beginnende an de Vliet, streckende tot an de Nonnensteech501A/5113
Grachtenboek 18Caerte vant voorlant ende breete van de huisen op Raepenburch tussen de Doelbrugge ende de Nonnenbrugge501A/5113
Grachtenboek 19Caerte van de breete vande huisen, tvoorlant, wijte vandt waeter van Raepenburch tussen de Vollersgraft ende de Doelbrugge501A/5113
Grachtenboek 20Caerte van de breete van de huissen ende tvoorlant, oock de wijte vant waeter, van Raepenburch tussen de Antonisbrugge, de Vollersgraft ende Groen Haesengraft501A/5113
Grachtenboek 20a[Westzijde van het Rapenburg tussen Noordeinde en Groenhazengracht]501A/5113
Grachtenboek 21Chaerte van Cort Rapenburch501A/5113
Grachtenboek 22Chaerte vande Achter graft, beginnende ande stats vaste, streckende tot an die Nonnensteech501A/5113
Grachtenboek 23Chaerte vande Achter graft, streckende van de Nonnen steech tot an die Duelsteech501A/5113
Grachtenboek 24Chaerte van de Achter graft, beginnende van die Duel steech, streckende tot an Gruen Hasengraft501A/5113
Grachtenboek 25Chaerte van Gruen Hasengraft501A/5113
Grachtenboek 26Chaerte van de Cellebroersgraft, beginnende an die s[t]ats vaste, streckende tot die Segersteech501A/5113
Grachtenboek 27Chaerte van de Cellebruersgraft, beginnende an die Segersteech, streckende tot an die Colfmakerssteech501A/5113
Grachtenboek 27aCaerte van de van de [!] oostzijde van de Broedergracht 501A/5113
Grachtenboek 28Chaerte van de gehele Vliet501A/5113
Grachtenboek 29Chaerte van de Coepoortsgraft501A/5113
Grachtenboek 30Chaerte van S. Jacobsgraft501A/5113
Grachtenboek 31Chaerte van Levendael, beginnende an de veste, streckende an S. Joris steech501A/5113
Grachtenboek 32Chaerte van Levendael, beginnende an S. Joris steech, streckende tot an de Oisterlinc plaets501A/5113
Grachtenboek 33Chaerte van de Sijtgraft501A/5113
Grachtenboek 341. Chaerte van de Volders graft, beginnende uyt Rapenburch, streckende tot die Kercgraft501A/5113
Grachtenboek 352. Chaerte van de Volders graft, beginnende an de Kercgraft, streckende tot die Diefsteech501A/5113
Grachtenboek 363. Chaerte van de Volders graft, beginnende van de Diefsteech, streckende totte Kersteech 501A/5113
Grachtenboek 374. Chaerte van de Volders graft, beginnende van de Kerssteech, streckende tot de Sonnevel[t]steech 501A/5113
Grachtenboek 37a[Voldersgraft of Langebrug, noordoostzijde tussen Wolsteeg en Ketelboetersteeg]501A/5113
Grachtenboek 38Caerte van de breete vande huisen, vant voorlant ende de wijte vant waeter opt Vollersgraft tussen de Cockenbrugge ende he[t] Steenschuer501A/5113
Grachtenboek 39Chaerte van Pieterskerckgraft501A/5113
Grachtenboek 39aCaerte ofte forma vande oost zijde van de S. Pieterskerck gracht501A/5113
Grachtenboek 40Caerte vant voorlant ende de breete van de huissen opte Paepegraft tussen de Vollersgraft ende tgevangen huis501A/5113
Grachtenboek 41[Pieterskerkhof westzijde, Houtstraat en Gerecht]501A/5113
Grachtenboek 42Chaerte van de grafte lopende onder dat phali bagijnhof, beginnende an Steenschuier, strecken[de] tot onder die Clocsteech501A/5113
Grachtenboek 42a[schetsje, vermoedelijk van de bocht van het Steenschuur bij het Levendaal óf die van het Rapenburg bij de Cellebroersgracht, nu Kaiserstraat]501A/5113
Grachtenboek 43Chaerte van de graft lopende achter die comandurie, beginnende uyt Steenschuier, stoitende tot and[e] Nieuwe steech501A/5113
Grachtenboek 44[Burchtgrachtje, nu Van der Sterrepad]501A/5113
Grachtenboek 45Chaerte van de Hogelants kercgraft501A/5113
Grachtenboek 46Hoygraft, beginnende van den Ouden Rijn tot aen de Vlerenbrugge toe [opmerking: hoewel na Hoygraft het zinsdeel is doorgestreept, betreft de kaart wel degelijk het vermelde stadsdeel]501A/5113
Grachtenboek 47Chaerte van de Hoygraft, beginnende an de Vleresteech, streckende tot die Gruenes[t]eech501A/5113
Grachtenboek 48Chaerte van de Hoygraft, beginnende an de Gruenesteech, strecken[de] tot die Chuersteech501A/5113
Grachtenboek 49Chaerte van de Hoygraft, beginnende an de Chuersteech, strecken[de] tot die Gansoort501A/5113
Grachtenboek 50Caerte van de Middelste graft, beginnende van den Ouden Rijn totte Vleersteech toe501A/5113
Grachtenboek 51Caerte van de Middelste graft, beginnende van de Vleersteech totte Groensteech toe501A/5113
Grachtenboek 52Caerte van de Middelste graft, beginnende van de Groensteech totte Ghansoort501A/5113
Grachtenboek 53Caerte vant voorlant en breete van de huisen, oock wijte vant waeter, opte Uyterste graft tussen de Groensteech ende den Oude Rijn501A/5113
Grachtenboek 54Caerte van de breete van de huisen, vande breete vant voorlant, wijte vant waeter, van de Uyterstegraft tussen de Groensteech ende Ghansoort501A/5113
Grachtenboek 55Chaerte van de grafte bij de Sijlpoort, beginnende uyt den Ouden Rhijn, strecken[de] deur Marendorp tot in de vest sloot501A/5113
Grachtenboek 56Chaerte van de Achtergraft in Marendorp van de vestsloot tot die Leprosen toe501A/5113
Grachtenboek 56a[Berekeningen in verband met de platingen van aangehuisden; handschrift Jan van Hout]501A/5113
Grachtenboek 57Chaerte van de Achtergraft in Marendorp van de Leprosen tot de Hoochlantskersteech toe501A/5113
Grachtenboek 58Chaerte vande Achtergraft in Marendorp van de Hoochlantskersteech tot de Maren toe501A/5113
Grachtenboek 59Chaerte vande grafte achter tParadijs, beginnende uyt die vest sloot, stoidende tot achter an de huisinge voor uyt comende opte Achtergraft501A/5113
Grachtenboek 60[Bouwelouwensteeg tussen Marendorpse Achtergracht en Vest, nu ca. Druckerstraat]501A/5113
Grachtenboek 61Chaerte van de Donckere graft, beginnende van de stats veste, streckende tot in de Achtergraft501A/5113
Grachtenboek 62Chaerte van de grafte beginnende uyt de vest sloot, streckende tot achter an de Niclaessteech501A/5113
Grachtenboek 63Chaerte vande Curte Maren501A/5113
Grachtenboek 64Chaerte beginnende an die Marenbrug, streckende tot S. Niclaessteech tue501A/5113
Grachtenboek 65Chaerte beginnende an S. Niclaes steech, streckende tot ant Maregat501A/5113
Grachtenboek 66Chaerte van de grafte achter Marendorp, beginnende uyt die stede veste, streckende tot S. Ursalenstege501A/5113
Grachtenboek 67Chaerte van de grafte lopende achter Marendorp, beginnende van S. Ursalestege, streckende tot die Josephssteech501A/5113
Grachtenboek 68Chaerte vande grafte lopende achter Marendorp, beginnende van de Josephs steech, streckende tot in de Maren501A/5113
Grachtenboek 69Chaerte van de grafte gelegen besiden die Vrouwenkerck, van de pastoors huys beginnende, streckende tot achter an die huisingen voor uyt comende in Marendorp501A/5113
Grachtenboek 70Chaerte van de vestsloot leggende tusschen de Kuepoort ende Hogewuertse poort, beginnende an de Zijtgraft, streckende tot an Levendael501A/5113
Grachtenboek 71Chaerte van de vest sloot leggende achter den raem501A/5113
Grachtenboek 72Chaerte van de vestsloot leggende tusschen die Haechpoort ende Kuepoort, beginnende uyt de Vliet, streckende tot in de Kuepoortsgraft501A/5113
Grachtenboek 73Chaerte van de vest sloot leggende tusschen de Haech poorte ende Kuepoort, beginnende uyte Cellebruersgraft, streckende tot inde Vliet501A/5113
Grachtenboek 74Chaerte van de vestsloot leggende tusschen de Haechpoorte ende de Coepoorte, beginnende vande Achtergraft, streckende tot Cellebruers graft501A/5113
Grachtenboek 75Chaerte vande vestsloot leggende tusschen de Haechpoorte ende Kuepoorte, beginnende van S. Chatrinensteech, streckende tot de Achtergraft501A/5113
Grachtenboek 76Chaerte van de vest sloot leggende tusschen de Haechpoorte ende Kuepoorte, beginnende van de Duelsteech, streckende tot S. Catrinensteech501A/5113
Grachtenboek 77Chaerte van de vest sloot leggende achter den Duelen501A/5113
Grachtenboek 78Chaerte van de vestsloot leggende tusschen de Haechpoorte ende Coepoorte, beginnende van de Haech poorte, streckende tot Gruen Hasengraft501A/5113
Grachtenboek 79Chaerte vande corte vestsloot, beginnende uyt Cort Rapenburch, stoitende tot ontrent die Pellicaensthoren tue501A/5113
Grachtenboek 80Caerte van de vestsloot leggende tusschen tMaregat ende de Reinsburgerpoort, beginnende van S. Lijsbethengasthuis, streckende totte poort501A/5113
Grachtenboek 81Caerte van de vestsloot leggende tusschen de [!] tMaregat ende de Reinsburger poort, beginnende uyt de Maren, streckende tot an S. Lijsbethengasthuys501A/5113
Grachtenboek 82Caerte van de vestsloot leggende tusschen de Sijlpoort en tMaregat, beginnende uyt de Donckeregraft, streckende tot in de Maren501A/5113
Grachtenboek 83Caerte van de vestsloot leggende tusschen de Sijlpoort en tMaregat, beginnende vande Duisent raet steech, streckende totte Donckere steech501A/5113
Grachtenboek 84Caerte van de vestsloot leggende achter Pieter Adriaens soon vander Werf bij de Zijlpoort, streckende tot an de Duisentraetstege (met een aantekening van 22-03-1601)501A/5113
Grachtenboek 85Caerte van de vestsloot ende een stuck inde Achter graft, beginnende an S. Jans clooster tusschen de Sijlpoort, streckende tot Pieter Adriaens soon vander Werf501A/5113
Grachtenboek 86Chaerte van de veste, beginnende an de Witte poort, streckende tot an S. Chat[r]inentoorn501A/5113
Grachtenboek 87Chaerte van de veste, beginnende an S. Catrinen toorn, streckende tot den toorn leggende voor de Cellebroersgraft501A/5113
Grachtenboek 88Chaerte van de veste, beginnende van de toorn leggende voor de Cellebroersgraft, streckende tot an de Coepoort501A/5113
Grachtenboek 89Chaerte van de veste, beginnende van de Coepoort, streckende tot an thuys te Brem501A/5113
Grachtenboek 90Chaerte van de veste, beginnende van thuys du Brem, streckende tot an die Hogewuertspoorts bolwerck501A/5113
Grachtenboek 91Chaerte van de veste, beginnende vant bolwerck van de Hogewuertspoort, streckende totten eersten toorn bij die veststeech501A/5113
Grachtenboek 92Chaerte van de veste, beginnende van den eersten toorn verbij de vest[st]eech, strecken[de] tot an de Zijlpoort501A/5113
Grachtenboek 93Chaerte van de veste, beginnende van de Zijlpoort, streckende tot an die Swart toorn501A/5113
Grachtenboek 94Chaerte van de veste, beginnende van de Swart toorn, streckende tot den eersten toorn verbij tMaregat501A/5113
Grachtenboek 95Chaerte van de veste, beginnende van den eersten toorn verbij tMaregat, streckende tot an de Reinsburger poort501A/5113
Grachtenboek 96Chaerte van de veste, beginnende van de Reinsburgerpoort, streckende tot an de Witte poort501A/5113
Grote BewijzenRegister van Grote Bewijzen mitsgaders acten van cadutiën, 1443-1667. 17 delen518/282-298
Grote Bewijzen ARegister van Grote Bewijzen A. 1443 februari 12- 1506 augustus 27. Met bijgebonden register. Volgens anderen luidt de datering: (1428) 1437-1506. Voorin enkele bladen 1436 en z.j. (15e eeuw)518/282
Grote Bewijzen BRegister van Grote Bewijzen B. 1510 januari 22 - 1581 maart 14. Met afzonderlijk register.518/283
Grote Bewijzen CRegister van Grote Bewijzen C. 1578 mei 6 - 1603 februari 19. Met afzonderlijk register.518/284
Inbrengboek 1540-1559Registers van akten van niet openbare verkoop van onroerend goed 1540-1559508/73
Kerven 1581Register van belastingplichtigen met vermelding van het aantal kerven501A/3504
Maanboeken HGW'Maenboecken', leggers van inkomsten uit onroerend goed, 1452-1582. Met inhoudsopgaven. De meeste registers bevatten aantekening van ontvangst door de heilige-geestmeesters. (208 delen), 1452-1582519/1769-1968
Maanboeken HGW 1580'Maenboecken', leggers van inkomsten uit onroerend goed, 1580.519/1965
Maanboeken HGW 1581'Maenboecken', leggers van inkomsten uit onroerend goed, 1581.519/1967
Maanboeken HGW 1582'Maenboecken', leggers van inkomsten uit onroerend goed, 1582.519/1968
Omslag 1573Kohier van een wekelijkse omslag t.b.v. een lening tot onderhoud van het garnizoen, (1573 december).501/1346a
Omslag 1574Kohier van een wekelijkse omslag t.b.v. een lening tot onderhoud van het garnizoen, (1574 juni).501/679
Omslag 1575Kohier van de Leidse quote van een honderdste penning 1575501/1290s
Omslag 1583Kohier van de omslag van het Leidse aandeel in enige gewestelijke heffingen, 1583501A/472
Ondertrouw NH ANH Ondertrouw A. 1575 - maart 1586. A. 1575 - maart 1586.1004/1
Oud-belastingboek A1Oudt Belastingboeck. Bonnen Wanthuis t/m Zevenhuizen. 1601-1644501A/6598
Oud-belastingboek A2Oudt Belastingboeck. Bonnen Zuid-Rapenburg t/m Hogewoerd. 1601-1644501A/6599
Oud-belastingboek B1Oudt Belastingboeck. Bonnen Burgstreng t/m Marendorp Rijnzijde. 1601-1644501A/6600
Oud-belastingboek B2Oudt Belastingboeck. Bonnen West-Marendorp Landzijde t/m Overmare Landzijde. 1601-1644501A/6601
Oud-belastingboek C1Oudt Belastingboeck. Bonnen Nieuwmaren, Zijloord en Hogemorsch. 1611-1647501A/6602
Oud-belastingboek C2Oudt Belastingboeck. Molens en stadsvrijdom en fol. 161-324 vso. hernieuwde behandeling van de bonnen Nieuwmaren, Zijloord en Hogemorsch. 1614-1658501A/6603
Oud-belastingboekenperceelsgewijze leggers van wijzigingen van eigendom en hypothecaire verbanden, 1601-1658501A/6598-6603
Poorterboeken 1Registers van poorterinschrijvingen SA I501/19-22
Poorterboeken 2Registers van poorterinschrijvingen SA II501A/1266-1271
Poorterboeken ARegisters van poorterinschrijvingen A 1364-1399501/19
Poorterboeken BRegisters van poorterinschrijvingen B 1400-1459501/20
Poorterboeken CRegisters van poorterinschrijvingen C 1459-1532501/21
Poorterboeken DRegisters van poorterinschrijvingen D 1532-1588501/22
Poorterboeken ERegisters van poorterinschrijvingen E 1588-1603501A/1266
QuistboeckRegister van personen, die onder stadsvoogdij worden gesteld, 1446-1809. 1446-1809501/1188
RijckhuisenNamen en wapens van de heeren Veertigen der stadt Leyden 1449-1756/15061
Schoorsteengeld 1606Kohier van schoorsteengeld, 1606501A/4988
Stratenboek 01Chaerte van de Bredestraet, beginnende van de Anthonisbrugge, streckende tot an Jan van Dortensteech501A/5153
Stratenboek 02Chaerte van de Bredestraet, beginnende van Jan van Dorten steech, streckende tot die Die[f]steech501A/5153
Stratenboek 03Chaerte van de Bredestraet, beginnende van de Diefsteech, streckende totte Blauwe steen501A/5153
Stratenboek 04Chaerte van de Bredestraet, beginnende van de Blauwe steen, streckende tot an die stats turfschuier501A/5153
Stratenboek 05Chaerte van de straet genaemt die Thorensteech, tusschen die Bredestraet ende den Rhijn501A/5153
Stratenboek 06Chaerte van de Brede straet, beginnende van de stats turfschuier tot op die Hogewuertsebrugge, daer in begrepen die steegen die daer tusschen leggen en an responderen501A/5153
Stratenboek 07Caerte vande Nieuwesteech, daer in begrepen die Sonneveltsteech501A/5153
Stratenboek 08Caerte vande Heerenstraet, Salomonsstraet, Clocksteech, met de zuyt ende westzijde vant Pieterskerchof501A/5153
Stratenboek 09Caerte vande Diefsteech ende Kersteech501A/5153
Stratenboek 10[Lokhorststraat, Gerecht, Muskadelsteeg, Pieterskerkhof noordzijde]501A/5153
Stratenboek 11Chaerte van de Houtstraet bij dat gevangenis501A/5153
Stratenboek 13Chaerte vant Noorteynde, daerin begrepen tSant, Slicsteech, sommige slopkens, beginnende an de Witte poort, streckende tot an S. Anthonis brugge501A/5153
Stratenboek 14[De Nonnensteeg en Kolfmakersteeg en de Cathrijnenveststeeg en Kolfmakerveststeeg en het tussenliggende deel van de Achtergracht, nu 5e Binnenvestgracht]501A/5153
Stratenboek 15Chaerte van de voorste Doelsteech501A/5153
Stratenboek 16Chaerte van de Blauwesteech ende die Zegersteech501A/5153
Stratenboek 17Caerte van de nieuwegemaecte straten leggende ter plaetse daer eertijts die raemen gestaen hebben501A/5153
Stratenboek 18Chaerte van de Hogewuert, beginnende van de brugge, streckende totte Jorissteech501A/5153
Stratenboek 19Chaerte van de Hogewuert, beginnende van de Jorissteech, streckende tot de Vrouwensteech501A/5153
Stratenboek 20Chaerte van de Hogewuert, beginnende van de Vrouwensteech, streckende totte poort501A/5153
Stratenboek 21Caerte van de Nieuwestraet, daer in begrepen die Burchsteech501A/5153
Stratenboek 22Caerte van de Middelwech501A/5153
Stratenboek 23Chaerte van beijde Coppelinsteegen, beginnende an de Hoygraft tot an de Kerckgraft501A/5153
Stratenboek 24Chaerte vande Groenestegen, beginnende uyt die Hoigraft, stoitende tot an die stats veste501A/5153
Stratenboek 25Caerte van de straet leggende in Marendorp, beginnende ant ledige erf, streckende tot die Zijlpoort501A/5153
Stratenboek 26Caerte van de straet leggende in Marendorp, beginnende van de Hogelansche kercksteech, streckende tot het ledige erf501A/5153
Stratenboek 27Caerte van de straet leggende in Marendorp, beginnende an de Marenbrugge, streckende tot de Hogelanschekercksteech501A/5153
Stratenboek 28Caerte van de straet leggende in Marendorp, beginnende van de Vrouwenkerck, streckende tot die Marenbrugge501A/5153
Stratenboek 29Caerte van de straet leggende in Marendorp, beginnende an de Reinsburge[r]poort, streckende tot die Vrouwe kerck501A/5153
Stratenboek 30Caerte van de Bouwen Louwen ende Duisentraetsteech501A/5153
Stratenboek 31Chaerte van Jan Vossensteech, nieuwe Volmolen graft ende Hogelantsekersteech501A/5153
Stratenboek 32Caerte van S. Niclaessteech, daer in begrepen die Coddesteech ende Mirakelsteech501A/5153
Tiende Penning 1557Kohier van de tiende penning van de huurwaarde over 1557501/992
Tiende Penning 1561Kwitanties wegens betalingen van de tiende penning van 1561 door de stedelijke ontvanger Cornelis van Noorden, 1563.501/993a
UitzoekenNog uit te zoeken/
Verhuring AVerhuring- en bestedingsboek A, registers van pacht- en huurcontracten 1573-1590501A/1382
Vetus"Register Vetus", perceelsgewijze legger van wijzigingen van eigendom en hypothecaire verbanden, met vermelding van getaxeerde huurwaarden, 1582-1601. Met latere aantekeningen omtrent financiële afwikkelingen.501A/6596-6597
Vetus-1585"Register Vetus", perceelsgewijze legger van wijzigingen van eigendom en hypothecaire verbanden, met vermelding van getaxeerde huurwaarden, 1582-1601. Met latere aantekeningen omtrent financiële afwikkelingen.501A/6596-6597
Vluchtelingen 1573Kohier van een wekelijkse omslag t.b.v. een lening tot onderhoud van het garnizoen, (1573 december).501/1346a
Volkstelling 1574Register van de volkstelling tijdens het beleg, 1574501/24
Volkstelling 1581Register van de volkstelling, 1581501A/1289
Vroedschapsboek ABCDEFVroedschapsboek ABCDEF, notulen van de vroedschapsvergaderingen 1522-1553501/384
Vroedschapsboek GVroedschapsboek G, notulen van de vroedschapsvergaderingen 1554-1564501/385
Vroedschapsboek HVroedschapsboek H, notulen van de vroedschapsvergaderingen 1564-1572501/386
Vroedschapsboek JVroedschapsboek J, notulen van de vroedschapsvergaderingen 1578-1579501A/471
Vroedschapsboek K-LVroedschapsboeken K-L, notulen van de vroedschapsvergaderingen 1579-1587501A/472
Waarboek 67 A 1560Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1561508/67A
Waarboek 67 B 1562Registers van akten van transport van onroerend goed, 1562-1563508/67B
Waarboek 67 C 1563Registers van akten van transport van onroerend goed, 1563-1567508/67C
Waarboek 67 D 1567Registers van akten van transport van onroerend goed, 1567-1571508/67D
Waarboek 67 E 1571Registers van akten van transport van onroerend goed, 1571-1576508/67E
Waarboek 67 F 1576Registers van akten van transport van onroerend goed, 1576-1578508/67F
Waarboek 67 G 1578Registers van akten van transport van onroerend goed, 1578-1580508/67G
Waarboek 67 M 1584Registers van akten van transport van onroerend goed, 1584-1586508/67M
Waarboek 67 N 1586Registers van akten van transport van onroerend goed, 1586-1587508/67N
Waarboek 67EE 1601Registers van akten van transport van onroerend goed, 1601508/67EE
WaarboekenRegisters van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811. <65 delen en 182 banden>508/67+4A - 67ZZZ
WegenerRegister van de huizen in Leiden 1581-1585-1601/3299-33