Bierstekers1607

Rolle van de namen der personen de neeringe van biersteeckerijen binnen deser stadt Leyden, jegenwoordelijcken doende of gedaen hebben mit eenige naerder verclaringe ten opzicht van een yegelycken.

Aantal = 9
PerceelBierstekerBronTekst
Langebrug.065 ()
De Comans Colf
Aelwijn Aelwijnsz {biersteker, de jonge}Aelwijn Aelwijnsz. (een van de verzouckers in ’t begin van desen genomt), woonende aen de westzijde van de Volresgraft in de Comanscolf, heeft opten 23en mey 1607 als biersteecker zijnen eedt gedaen aen handen van Mr. Ysaac Nicolay, eerste ende presiderende burgermeester, biert van [niet ingevuld] ende gebruyct tot een teycken [niet ingevuld].
Breestraat.093 ()
De Regenboogh
Charles Trion {lakenkoopman}Charles Tryoen, woonende aen de noortzijde van de Volresgraft in de achterhuysinge van de Reegenbooch, heeft dees neeringe begonst den 2en novembris 1605, biert van [niet ingevuld]. Gebruyct tot een teycken den Rooden Leeu.
Warmoesmarkt.014 ()
Het Pater Noster
Dirck Zegersz van Campen {tinnegieter, biersteker}Dirc Zegersz., woonende achter 't stadthuys aen de Warmoesmarct, heeft dees neringe begonst den 30e marty 1606 ende heeft dezelve gelaten den 16e aprilis 1607, heeft gebiert van [niet ingevuld] ende tot een teycken gebruyct een halve maen, staende boven een W.
Aalmarkt.015 ()
De Hollantschen Thuyn, Houttuin
Gijsbrecht Huibrechtsz ConinckGijsbert Huybrechtsz Coninc (de 2e verzoucker in 't hooft van desen genomt), woonende aen de zuytzijde van den Rijn in den Hollandschen Tuyn omtrent de Craen, heeft dees neeringe onlangs begonst ende eedt gedaen aen handen van de bovengenompde Nicolay, eerste ende presiderende burgermeester, opten 24en mey 1607, mit verclaringe dat hij bieren zal van Pieter Crijnen, brouwer van Haerlem, woonende op 't Spaern, ende gebruyct tot zijn teycken den Aecker mit drie starren
Levendaal.018 ()Jan Jacobsz van Goten {bierdrager}Jan van Goten, woonde op Levendeel, mer leyde zijn bieren in de kelder van Fockers wedue aen de Hoichwoertsbrugge, bierde van [niet ingevuld] ende voerde tot een teycken [niet ingevuld], hadde dees neeringe begonst den 24e juny 1606, heeft die weder gelaten den 22en augusti deszelfs jaers daeraen volgende
OudeRijn.034 ()Cors Jansz Tollenaer {schipper}Kors Jansz Tollenaer of Jacop Jansz de Goede, zijn zwager, woonende aen de noortzijde van den Ouden Rijn, hebben dees neeringe begonst den 2e meye 1606, bieren van [niet ingevuld] ende stellen tot een teycken de dubbelde bijl
Watersteeg.000.1 ()
Bremen
Lambrecht Dammasz {glasmaker}Lambert Dammasz, glaesscrijver, woonende in de Watersteech aen de Gansoortsbrugge heeft de neeringe van biersteecken alleen mit Bremer bieren over eenige jaren gedaen.
Lokhorststraat.015-029 ()
Huize Lockhorst
Pieter Cornelisz van der AaPieter Cornelisz van der Aa, op 't huys te Lochorst, heeft dees neeringe begonst 26 february 1607 ende (zonder oyt eedt gedaen te hebben) weder verlaten
LangeMare.100 ()Willem Pouwelsz van TorenvlietWillem Pouwelsz van Toornvliet, woonende aen de oostzijde van de Maeren in 't Gulden Comptoir, heeft dees neeringe ten opzicht van Bremer bieren al over eenige jaren gedaen, mer zedert den jare [niet ingevuld] die ooc begonst mit Weesper bieren, gebruyckende tot een teycken den Ancker, brouwer [niet ingevuld]
Naar Overzichtskaart met 9 record(s).