Akteformulier

Akteformulier met BronId = 177. AkteNummer = 327. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 B-1562verkoopB327206v2181563-04-26Langebrug.101TerugVerder
voldaan-Langebrug1416
Een huys ende erve mitten aencleven vandien staende ende gelegen opte Volresgraft met een poirte ende gaene inne te gaen, eertijts toebehoirende mr. Oth Hack. Met alle ‘tgunt dat in, aen ende op de voirs. huysinge ende erve aertvast ende nagelvast is, mitsgaders de glaesraemen daerinne wesende. Belegen hebbende an d’een zijde voir Christoffel barbers ende achter Grietgen Otten van Engen ende aen d’ander zijde voir Gherit Bockelsz voirs. zelver, daeraen Goodschalck van Wijngaerden voirs. oick zelver ende daeraen Margriete Anthonisdr. Streckende voir uuyte voirs. Volresgraft tot after mit een poirte ende gange onder der voirn. Grietgen Ottendr.s huys ende opcamer uuytgaende in de Nyeuwestege.voor voorwaarden wordt verwezen naar aangehechte stukken.
Wel verstaende ende mit conditie dat die voirs. Gherit Bokeltsz aen hem reserveert ende behout in vrijen eygendom die helfte van de voirs. voirpoirte ende gange leggende an die Volresgraft, ende dat zoelange ende verder als des voirs. Gerit Bokelstz.s camertken gaende over dezelve poirte ende gange streckende is, ende verder nyet. Zulcx dat due voirs. Gherit Bokelstz, zijnen erven ende nacomelingen de voirn. poirte ende gange in eygendom vandien zullen mogen besygen ende gebruycken mit heur turf, houdt ende anders in- ende uyt te dragen deur een deur die zijluyden in haer huys zullen mogen doen maken ende stellen in dezelve gange. Mitsgaders oick die voirs. gange alleen te mogen besetten ende beleggen ande zijde van den voirn. Cristoffel Barbers mit calck, steen ofte anders, tot haeren costen. Ende nyet an de zijde van des voirs. Gerit Bokeltsz.s schuyer, daer de gote ofte waterganck leggende is. Mer zullen die voirn. gange an diezelve zijde daer bequaemelick tot een gange open laten bliven in de brete van vier roedevoeten ofte tenminsten van vierdalve roedevoeten, om die voors. mit haer deurganck te gebruycken. Mits dat de voirs. Gerit Bokeltsz, zijnen erven ende nacomelingen die voirn. poirte ende gange half in reparatie onderhouden ende becostigen sullen mit Godschalck voirs.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
327/01schepenGerrit Fransz DoeGherrit Fransz Due
Gherrit Fransz Due
327/02schepenCornelis Jacobsz van Noorde IIICornelis van Noorde
Cornelis van Noorde
327/03verkoperGerrit Boeckelsz BuytewechGerrit Boeckelsz Buytewech
Gerrit Boeckelsz Buytewech
327/04eigenaarOth Hackeertijts toebehoirende mr Oth Hack
eertijts toebehoirende mr. Oth Hack
327/05koperGodschalck Jansz van WijngaardenGodschalck van Wijngaarden
Godschalck van Wijngaarden
327/06belending (Langebrug.103-107)Christoffel BarberisChristoffel barbers
Christoffel barbers
327/07belending (Zonneveldstraat.007-018)Grietgen Otten van Engen
Grietgen Otten van Engen
327/08belending (Langebrug.095-099)Gerrit Boeckelsz BuytewechGherit Bockelsz voirs zelver
Gherit Bockelsz voirs zelver
327/09belending (Langebrug.095-099)Godschalck Jansz van WijngaardenGoodschalck van Wijngaerden voirs oick zelver
Goodschalck van Wijngaerden voirs oick zelver
327/10belending (Nieuwsteeg.008)Margriete Anthonisdr {Roosman}Margriete Anthonisdr
Margriete Anthonisdr
327/11belending (Nieuwsteeg.010)Margriete Ottendr van Ingen {vrouw van Arent}Grietgen Ottendr
Grietgen Ottendr.s huys ende opcamer uuytgaende in de Nyeuwestege