Akteformulier

Akteformulier met BronId = 178. AkteNummer = 330. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
Bron (scan)SoortNrFolScanNrDatumPerceel-
Waarboek-67 C-1563verkoopC3301851931565-04-27Breestraat.139 (Het Rode Laecken)TerugVerder
voldaan met schepenschuldbrief16 comans groten pj mhBreestraat953
Een huys ende erve gelegen in de Nobelstraet met twee schuyren ende heuren erven daerafter aen staende, mitsgaders noch een halve zijtmuyr daertoe behoirende, aldaer Benedictus Jansz voors. op zal mogen timmeren tot zijnen believen. Belegen hebbende aen d'een zijde voor Jorys Willemsz, schoemaecker ende daeraen een zacstege daeronder gaende. Ende aen d'ander zijde voor de wedue ende erfgenamen van wijlen Bouwen Gerytsz van Dorp mit heurluyden huys ende erve ende met de wederhelfte van de voors. zijtmuyr, daeraen Pouwels Harmansz, schoemaker ende daeraen Jan Gijsbrechtsz, scheemaecker. Streckende voor van de Breedestraet tot after mitte voors. twee schuyren ende heuren erve. Ende voorts uuytgaende met een poorte deur de voors. zacstege tot op de Volresgraft.
Met voorwaerden ende servituyten dat 't water vallende van des voors. Benedictus Jansz.s ende d'erfgenamen van Bouwen Gerytsz.s daecken tusschen heurluyder huysinge zijn losinghe hebben ende behouden zal, dweers deur derzelver erfgenamen huys als dat tot desen dage toe gedaen heeft, zonder contradictie of wederzeggen van deselve erfgenamen. Des zullen de voorn. Benedictus ende d'erfgenamen voorseyt t'samen onderhouden de goote leggende tusschen heur beyder huysen, mitsgaders de goote gaende dweers deur der voors. erfgenamen huys ten eynde 't water zonder piceindicie eenich der voors. huysen daerdeur bequamelicken geloost mach werden.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
330/01schepenClaes Jansz de Goede {brouwer, olieslager}Claes Jansz de Guede
Claes Jansz de Guede
330/02schepenFrans Jansz van Dusseldorp IIFrans Jansz
Frans Jansz
330/03verkoperJan Harmensz {snijder}Jan Harmansz snijder
Jan Harmansz snijder
330/04koperBenedictus Jansz {schoenmaker}Benedictus Jansz schoenmaker
Benedictus Jansz schoenmaker
330/05belending (Breestraat.141)Joris Willemsz Hartgen/van DobbenJorys Willemsz schoemaecker
Jorys Willemsz schoemaecker
330/06belending (Breestraat.137)Belytgen Pietersdr {van Dorp}de wedue ende erfgenamen van wijlen Bouwen Gerytsz van Dorp
de wedue ende erfgenamen van wijlen Bouwen Gerytsz van Dorp
330/07overledene (Breestraat.137)Bouwen Gerritsz van Dorpde wedue ende erfgenamen van wijlen Bouwen Gerytsz van Dorp
de wedue ende erfgenamen van wijlen Bouwen Gerytsz van Dorp
330/08belending (Ketelboetersteeg.004-006)Pouwels Harmensz {schoenmaker}Pouwels Harmansz schoemaker
Pouwels Harmansz schoemaker
330/09belending (Ketelboetersteeg.008)Jan Gijsbrechtsz {schedemaker}Jan Gijsbrechtsz scheemaecker
Jan Gijsbrechtsz scheemaecker