Akteformulier

Akteformulier met BronId = 194. AkteNummer = 284. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 G-1578verkoopG2841811821578-02-01Breestraat.031TerugVerder
rente: een hoofdsom van 900 gulden hoofdsom, toekomende Jonkvrouw Katrijne van Couwenhoven, weduwe van mr. Jacob de Milde, secretaris van Leiden , zestien morgen land, gelegen in Valkenburg , custingbrief, houdende 600 gulden, te betalen in termijnen21 of 22 stuivers max pj pacht, mh of zh , oude waarbrieven zijn hierbij ook overgedragenBreestraat1043
een huysinge ende erve, staende ende gelegen aen de Brede straete in 't noorteynde. Mit twee huyskens ende erven daer bezijden ende aen gelegen, beyde uuytgaende in de Jan van Dorten stege die van outs Bruynen stege genaemt es geweest. Zulcx in der vougen als hij de zelve zeeckere jaeren voorleden gecoft heeft ende die gebruyct ende bewoont wert jegenvoordelicker in 't geheel. Belent ende belegen hebbende aen d'een zijde voor Govert Heyndrickxz, comen, ende achter 't zelve huys omme de voors. stege daer onder gaende. Ende aen d'ander zijde deurgaende Willem Cornelisz, schoemaker, man ende voocht van Neeltgen Jansdr. Streckende voor uyte straet tot after in de Volresgraft
twee huizen naast elkaar Mit bewilliginge bij de voors. Van der Laen mitsdezen gedaen van indien de voorn. Brouchoven eenige mueyenisse gebeurde om de vordere renten die hij comparant uyt zaecke der coope van de voors. huysinge verleden heeft ende jegenwoordelicker aencomend zijn d'erffgenamen van Jacob Pietersz heling dat hij Brouchoven uuy de zelve custinge zal mogen voldoen welcke te duene betalinge hij Van der Laen nu voor dan ende dan voor nu geadnoyeert bevesticht ende voor betalinge upten voors. custingbrieff opgenomen heeft.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
284/01schepenGerrit Wiggersz van DuivelantGerrit Wiggersz van Duvelandt schepen
Gerrit Wiggersz van Duvelandt schepen
284/02schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechtsz van Dorp schepen
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp schepen
284/03verkoperHendrick van der Laen {Vm}Jonkheer Hendrick van der Laen
Jonkheer Hendrick van der Laen
284/04koperFoy Jansz van BrouchovenFoy van Brouchoven, baljuw en dijkgraaf van Rijnland
Foy van Brouchoven, baljuw en dijkgraaf van Rijnland
284/05belending (Breestraat.033)Govert Hendricksz {koopman}Govert Heyndrickxz, comen
een zijde voor Govert Heyndrickxz, comen
284/06belending (Breestraat.029)Willem Cornelisz GoesWillem Cornelisz, schoemaker
Willem Cornelisz schoemaker man ende voocht van Neeltgen Jansdr
284/07echtgenoot (Breestraat.029)Neeltgen Jansdr {Goes}Neeltgen Jansdr
Willem Cornelisz, schoemaker, man ende voocht van Neeltgen Jansdr
284/08schuldeiserCatharina Gijsbrechtsdr van CouwenhovenJonkvrouw Katrijne van Couwenhoven
900 gulden hoofdsom, toekomende Jonkvrouw Katrijne van Couwenhoven, weduwe van mr. Jacob de Milde, secretaris van Leiden
284/09overledeneJacob de Mildeweduwe van mr. Jacob de Milde secretaris van Leiden
weduwe van mr. Jacob de Milde, secretaris van Leiden
284/10vermeldingerffgenamen van Jacob Pietersz heling
erffgenamen van Jacob Pietersz heling
284/11overledeneerffgenamen van Jacob Pietersz heling
erffgenamen van Jacob Pietersz heling