Akteformulier

Akteformulier met BronId = 228. AkteNummer = 288. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 J-1581verkoopJ288158v1711582-04-02Raamlanden.001 (Raamland Kijfhoef)TerugVerder
vrijHoefstraat4690
Zeeckere ledige plaetse gelegen in de Kijfhouf daerop voortgaende zes ramen gestaen hebben, groot ontrent 50 roeden. ...
Belegen hebbende ten noorden Willem Dircxsz voerlaeckenreder, ten oosten de straet mitte Raemgraft breet gelaten uyt 't midden van de graft gemeten 30 roeden voeten die de voors. Zwaenswijc t'zijnen profijte tot wederseggen toe mit opgaende hout zal mogen beplanten zonder nochtans eenigen eygendom aen de gront te hebben als mitsdezen totter stede behouff gehouden, ten zuyden de vestgraft de voors. stede in geheel toecomende, ende ten westen Willem Goversz verwer in 't Turcsche Hooft welcke leedige plaetse de voornoemde van Zwaenswijck zal mogen beplanten, bepoten off betimmeren zoe hem goetduncken ende gelieven zal.
  1. Jan Jansz brouwer onze medebroeder in vroetschappe, voor 1/6 deel,
  2. de meesteren van 't Vrouwengasthuys deser stede als Cornelis Jan Fransz ende Jan Gerytsz Buytewech vervangende haer medebroederen in dienste ende Geryt Dircxz den Oosterling voor hen zelven ende vervangende zijn mede erffgenaemen van Dirck den Oosterling zijn vader, samen voor 1/6 deel,
  3. Sander Jansz man ende voocht van Jannetgen dochter van Jacob Pietersz de Vriessche verwer zijn huysvrouwe voor een vierdepaert, noch Pieter Pietersz verwer voor hen zelven ende Ermtgen Willemsdochter weduwe van Pieter Jacobsz de verwer vanwegen ende haer starckmaeckende voor Geertruyt, Marytgen, Zijburch ende Adriane haer dochteren gewonnen bij de voornoemde Pieter Jacobszoon t'samen mede voor een vierde paert, noch de weesmeesteren deser stede als Dirck Gerytsz Smaling, Jan Jansz brouwer voornoemd ende oude Adriaen Willemsz van Warmondt vervangende haer medebroeder in dienste uyten name der erffgenamen van Cornelis Jacobsz de Vries als onderhout doende aen Cornelis zijn zoon geteelt aen Haeften Pietersdr beyde zaliger gedachte mede voor een vierde paert, ende de meesteren van Sincke Catrijnengasthuys als Jacob Tomasz brouwer, Jan Gijsbrechtsz coorncoper ende Jan Paets van Zanthorst vervangende haer medebroederen in dienste vanwegen en uyten name der erffgenamen van Mary Jacob Pietersdr de Vriesse verwersdochter als onderhout doende aen Marytgen haer dochter gewonnen bij Frans Anthonisz mede zaliger gedachte ende in dier qualyte vervangende Reynout Fransz haer uytlandige broeder voor 't laeste vierde paert, gezamenlijk erfgenamen van Jacob Pieters de Vriesse verwer voor 1/6,
  4. en
  5. Andries Adriaensz drapier vanwegen ende uyten name van Adriaen Andriesz zijn vader, voor 1/3 deel,
  6. Ariaen Dirckz Tellepeper ende Pieter Huybrechsz voochden van Willem ende van Claes Dircxz ende haer broeders, erfgenamen van Dirck Willemsz Tellepeper haer vader, voor 1/6 deel
Vrijverklaring: Hobbe Florysz goutsmit veertich deser stede als kerckmeester voor hem zelven ende vervangende zijn medebroederen in dienste verklaart dat de hoofdsom van de pacht mh of zh die de kerk op deze ledige plaats tot nu toe toekwam, voldaan is bezegeld nadat de schepenen van de verschillende partijen verlij hebben genomen op 2, 3 en 24 april en 5 mei 1582.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
288/01schepenCornelis Jacobsz van Noorde IIICornelis van Noorde
Cornelis van Noorde
288/02schepenPieter Pieter Jorisz van CorteveltPieter Pieter Jorisz
Pieter Pieter Jorisz
288/03verkoperJan Jansz Knotter {brouwer}Jan Jansz brouwer onze medebroeder in vroetschappe
Jan Jansz brouwer onze medebroeder in vroetschappe voor 1/6 deel
288/04verkopermeesteren van 't Vrouwengasthuys
de meesteren van 't Vrouwengasthuys deser stede als Cornelis Jan Fransz ende Jan Gerytsz Buytewech vervangende haer medebroederen in dienste ende Geryt Dircxz den Oosterling voor hen zelven ende vervangende zijn mede erffgenaemen van Dirck den Oosterling zijn vader samen voor 1/6 deel
288/05meesterCornelis Jansz van Schuilenburch {witmaker}Cornelis Jan Fransz meester van 't Vrouwengasthuys
de meesteren van 't Vrouwengasthuys deser stede als Cornelis Jan Fransz ende Jan Gerytsz Buytewech vervangende haer medebroederen in dienste ende Geryt Dircxz den Oosterling voor hen zelven ende vervangende zijn mede erffgenaemen van Dirck den Oosterling zijn vader samen voor 1/6 deel
288/06meesterJan Gerritsz BuytewechJan Gerytsz Buytewech meester van 't Vrouwengasthuys
de meesteren van 't Vrouwengasthuys deser stede als Cornelis Jan Fransz ende Jan Gerytsz Buytewech vervangende haer medebroederen in dienste ende Geryt Dircxz den Oosterling voor hen zelven ende vervangende zijn mede erffgenaemen van Dirck den Oosterling zijn vader samen voor 1/6 deel
288/07verkoperGerrit Dircksz den OosterlingGeryt Dircxz den Oosterling
de meesteren van 't Vrouwengasthuys deser stede als Cornelis Jan Fransz ende Jan Gerytsz Buytewech vervangende haer medebroederen in dienste ende Geryt Dircxz den Oosterling voor hen zelven ende vervangende zijn mede erffgenaemen van Dirck den Oosterling zijn vader samen voor 1/6 deel
288/08overledeneDirck Cornelisz den Oosterling {de oude}Dirck den Oosterling zijn vader
de meesteren van 't Vrouwengasthuys deser stede als Cornelis Jan Fransz ende Jan Gerytsz Buytewech vervangende haer medebroederen in dienste ende Geryt Dircxz den Oosterling voor hen zelven ende vervangende zijn mede erffgenaemen van Dirck den Oosterling zijn vader samen voor 1/6 deel
288/09echtgenootSander Jansz {wolkoper}Sander Jansz
Sander Jansz man ende voocht van Jannetgen dochter van Jacob Pietersz de Vriessche verwer zijn huysvrouwe voor een vierdepaert
288/10verkoperJannetgen Jacobsdr de Vries {vrouw van Sander Jansz}Jannetgen dochter van Jacob Pietersz de Vriessche verwer zijn huysvrouwe
Sander Jansz man ende voocht van Jannetgen dochter van Jacob Pietersz de Vriessche verwer zijn huysvrouwe voor een vierdepaert
288/11overledeneJacob Pietersz de Vries {verwer}Jacob Pietersz de Vriessche verwer
Sander Jansz man ende voocht van Jannetgen dochter van Jacob Pietersz de Vriessche verwer zijn huysvrouwe voor een vierdepaert
288/12verkoperPieter Pietersz de Vries {verwer}Pieter Pietersz verwer
Pieter Pietersz verwer voor hen zelven ende Ermtgen Willemsdochter weduwe van Pieter Jacobsz de verwer vanwegen ende haer starckmaeckende voor Geertruyt, Marytgen, Zijburch ende Adriane haer dochteren gewonnen bij de voornoemde Pieter Jacobszoon t'samen mede voor een vierde paert
288/13verkoperErmgaert Willemsdr {vrouw van Pieter Jacobsz}Ermtgen Willemsdochter weduwe van Pieter Jacobsz de verwer
Pieter Pietersz verwer voor hen zelven ende Ermtgen Willemsdochter weduwe van Pieter Jacobsz de verwer vanwegen ende haer starckmaeckende voor Geertruyt, Marytgen, Zijburch ende Adriane haer dochteren gewonnen bij de voornoemde Pieter Jacobszoon t'samen mede voor een vierde paert
288/14overledenePieter Jacobsz de Vries {verwer}weduwe van Pieter Jacobsz de verwer
Pieter Pietersz verwer voor hen zelven ende Ermtgen Willemsdochter weduwe van Pieter Jacobsz de verwer vanwegen ende haer starckmaeckende voor Geertruyt, Marytgen, Zijburch ende Adriane haer dochteren gewonnen bij de voornoemde Pieter Jacobszoon t'samen mede voor een vierde paert
288/15overledenePieter Jacobsz de Vries {verwer}weduwe van Pieter Jacobsz de verwer
Pieter Pietersz verwer voor hen zelven ende Ermtgen Willemsdochter weduwe van Pieter Jacobsz de verwer vanwegen ende haer starckmaeckende voor Geertruyt, Marytgen, Zijburch ende Adriane haer dochteren gewonnen bij de voornoemde Pieter Jacobszoon t'samen mede voor een vierde paert
288/16verkoperGeertruid Pietersdr de VriesGeertruyt
Pieter Pietersz verwer voor hen zelven ende Ermtgen Willemsdochter weduwe van Pieter Jacobsz de verwer vanwegen ende haer starckmaeckende voor Geertruyt, Marytgen, Zijburch ende Adriane haer dochteren gewonnen bij de voornoemde Pieter Jacobszoon t'samen mede voor een vierde paert
288/17verkoperMarytgen Pietersdr de Vries {de jonge}Marytgen
Pieter Pietersz verwer voor hen zelven ende Ermtgen Willemsdochter weduwe van Pieter Jacobsz de verwer vanwegen ende haer starckmaeckende voor Geertruyt, Marytgen, Zijburch ende Adriane haer dochteren gewonnen bij de voornoemde Pieter Jacobszoon t'samen mede voor een vierde paert
288/18verkoperSyburch Pietersdr de VriesZijburch
Pieter Pietersz verwer voor hen zelven ende Ermtgen Willemsdochter weduwe van Pieter Jacobsz de verwer vanwegen ende haer starckmaeckende voor Geertruyt, Marytgen, Zijburch ende Adriane haer dochteren gewonnen bij de voornoemde Pieter Jacobszoon t'samen mede voor een vierde paert
288/19verkoperAdriana Pietersdr de VriesAdriane
Pieter Pietersz verwer voor hen zelven ende Ermtgen Willemsdochter weduwe van Pieter Jacobsz de verwer vanwegen ende haer starckmaeckende voor Geertruyt, Marytgen, Zijburch ende Adriane haer dochteren gewonnen bij de voornoemde Pieter Jacobszoon t'samen mede voor een vierde paert
288/20voogdde weesmeesteren deser stede
de weesmeesteren deser stede als Dirck Gerytsz Smaling, Jan Jansz brouwer voornoemd ende oude Adriaen Willemsz van Warmondt vervangende haer medebroeder in dienste uyten name der erffgenamen van Cornelis Jacobsz de Vries als onderhout doende aen Cornelis zijn zoon geteelt aen Haesgen Pietersdr beyde zaliger gedachte mede voor een vierde paert
288/21meesterDirck Gerritsz SmalingDirck Gerytsz Smaling weesmeester
de weesmeesteren deser stede als Dirck Gerytsz Smaling, Jan Jansz brouwer voornoemd ende oude Adriaen Willemsz van Warmondt vervangende haer medebroeder in dienste uyten name der erffgenamen van Cornelis Jacobsz de Vries als onderhout doende aen Cornelis zijn zoon geteelt aen Haesgen Pietersdr beyde zaliger gedachte mede voor een vierde paert
288/22meesterJan Jansz Knotter {brouwer}Jan Jansz brouwer voorn
de weesmeesteren deser stede als Dirck Gerytsz Smaling, Jan Jansz brouwer voornoemd ende oude Adriaen Willemsz van Warmondt vervangende haer medebroeder in dienste uyten name der erffgenamen van Cornelis Jacobsz de Vries als onderhout doende aen Cornelis zijn zoon geteelt aen Haesgen Pietersdr beyde zaliger gedachte mede voor een vierde paert
288/23meesterAdriaen Willem Bouwensz van Warmond {oude}oude Adriaen Willemsz van Warmondt
de weesmeesteren deser stede als Dirck Gerytsz Smaling, Jan Jansz brouwer voornoemd ende oude Adriaen Willemsz van Warmondt vervangende haer medebroeder in dienste uyten name der erffgenamen van Cornelis Jacobsz de Vries als onderhout doende aen Cornelis zijn zoon geteelt aen Haesgen Pietersdr beyde zaliger gedachte mede voor een vierde paert
288/24overledeneCornelis Jacobsz de Vrieserffgenamen van Cornelis Jacobsz de Vries
de weesmeesteren deser stede als Dirck Gerytsz Smaling, Jan Jansz brouwer voornoemd ende oude Adriaen Willemsz van Warmondt vervangende haer medebroeder in dienste uyten name der erffgenamen van Cornelis Jacobsz de Vries als onderhout doende aen Cornelis zijn zoon geteelt aen Haesgen Pietersdr beyde zaliger gedachte mede voor een vierde paert
288/25overledeneHaesgen Pietersdr {de Vries}Haesgen Pietersdr zijn vrouw
de weesmeesteren deser stede als Dirck Gerytsz Smaling, Jan Jansz brouwer voornoemd ende oude Adriaen Willemsz van Warmondt vervangende haer medebroeder in dienste uyten name der erffgenamen van Cornelis Jacobsz de Vries als onderhout doende aen Cornelis zijn zoon geteelt aen Haesgen Pietersdr beyde zaliger gedachte mede voor een vierde paert
288/26verkoperCornelis Cornelisz de VriesCornelis hun zoon
de weesmeesteren deser stede als Dirck Gerytsz Smaling, Jan Jansz brouwer voornoemd ende oude Adriaen Willemsz van Warmondt vervangende haer medebroeder in dienste uyten name der erffgenamen van Cornelis Jacobsz de Vries als onderhout doende aen Cornelis zijn zoon geteelt aen Haesgen Pietersdr beyde zaliger gedachte mede voor een vierde paert
288/27verkoperde meesteren van Sincte Catrijnengasthuys
de meesteren van Sincke Catrijnengasthuys als Jacob Tomasz brouwer, Jan Gijsbrechtsz coorncoper ende Jan Paets van Zanthorst vervangende haer medebroederen in dienste vanwegen en uyten name der erffgenamen van Mary Jacob Pietersdr de Vriesse verwersdochter als onderhout doende aen Marytgen haer dochter gewonnen bij Frans Anthonisz mede zaliger gedachte ende in dier qualyte vervangende Reynout Fransz haer uytlandige broeder voor 't laeste vierde paert, gezamenlijk erfgenamen van Jacob Pieters de Vriesse verwer voor 1/6,
288/28meesterJacob Thomasz van Swieten {brouwer}Jacob Tomasz brouwer
de meesteren van Sincke Catrijnengasthuys als Jacob Tomasz brouwer, Jan Gijsbrechtsz coorncoper ende Jan Paets van Zanthorst vervangende haer medebroederen in dienste vanwegen en uyten name der erffgenamen van Mary Jacob Pietersdr de Vriesse verwersdochter als onderhout doende aen Marytgen haer dochter gewonnen bij Frans Anthonisz mede zaliger gedachte ende in dier qualyte vervangende Reynout Fransz haer uytlandige broeder voor 't laeste vierde paert, gezamenlijk erfgenamen van Jacob Pieters de Vriesse verwer voor 1/6,
288/29meesterJan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)Jan Gijsbrechtsz coorncoper
de meesteren van Sincke Catrijnengasthuys als Jacob Tomasz brouwer, Jan Gijsbrechtsz coorncoper ende Jan Paets van Zanthorst vervangende haer medebroederen in dienste vanwegen en uyten name der erffgenamen van Mary Jacob Pietersdr de Vriesse verwersdochter als onderhout doende aen Marytgen haer dochter gewonnen bij Frans Anthonisz mede zaliger gedachte ende in dier qualyte vervangende Reynout Fransz haer uytlandige broeder voor 't laeste vierde paert, gezamenlijk erfgenamen van Jacob Pieters de Vriesse verwer voor 1/6,
288/30meesterJan Cornelisz Paedts van SanthorstJan Paets van Zanthorst
de meesteren van Sincke Catrijnengasthuys als Jacob Tomasz brouwer, Jan Gijsbrechtsz coorncoper ende Jan Paets van Zanthorst vervangende haer medebroederen in dienste vanwegen en uyten name der erffgenamen van Mary Jacob Pietersdr de Vriesse verwersdochter als onderhout doende aen Marytgen haer dochter gewonnen bij Frans Anthonisz mede zaliger gedachte ende in dier qualyte vervangende Reynout Fransz haer uytlandige broeder voor 't laeste vierde paert, gezamenlijk erfgenamen van Jacob Pieters de Vriesse verwer voor 1/6,
288/31overledeneMarytgen Jacobsdr de Vries {vrouw van Frans Anthonisz}erffgenamen van Mary Jacob Pietersdr de Vriesse verwersdochter
de meesteren van Sincke Catrijnengasthuys als Jacob Tomasz brouwer, Jan Gijsbrechtsz coorncoper ende Jan Paets van Zanthorst vervangende haer medebroederen in dienste vanwegen en uyten name der erffgenamen van Mary Jacob Pietersdr de Vriesse verwersdochter als onderhout doende aen Marytgen haer dochter gewonnen bij Frans Anthonisz mede zaliger gedachte ende in dier qualyte vervangende Reynout Fransz haer uytlandige broeder voor 't laeste vierde paert, gezamenlijk erfgenamen van Jacob Pieters de Vriesse verwer voor 1/6,
288/32overledeneFrans Anthonisz {Raamlanden}Frans Anthonisz haar echtgenoot
de meesteren van Sincke Catrijnengasthuys als Jacob Tomasz brouwer, Jan Gijsbrechtsz coorncoper ende Jan Paets van Zanthorst vervangende haer medebroederen in dienste vanwegen en uyten name der erffgenamen van Mary Jacob Pietersdr de Vriesse verwersdochter als onderhout doende aen Marytgen haer dochter gewonnen bij Frans Anthonisz mede zaliger gedachte ende in dier qualyte vervangende Reynout Fransz haer uytlandige broeder voor 't laeste vierde paert, gezamenlijk erfgenamen van Jacob Pieters de Vriesse verwer voor 1/6,
288/33verkoperMarytgen Fransdr {Raamlanden}Marytgen haer dochter
de meesteren van Sincke Catrijnengasthuys als Jacob Tomasz brouwer, Jan Gijsbrechtsz coorncoper ende Jan Paets van Zanthorst vervangende haer medebroederen in dienste vanwegen en uyten name der erffgenamen van Mary Jacob Pietersdr de Vriesse verwersdochter als onderhout doende aen Marytgen haer dochter gewonnen bij Frans Anthonisz mede zaliger gedachte ende in dier qualyte vervangende Reynout Fransz haer uytlandige broeder voor 't laeste vierde paert, gezamenlijk erfgenamen van Jacob Pieters de Vriesse verwer voor 1/6,
288/34verkoperReinout Jacobsz de Vries {verver}Reynout Fransz haer uytlandige broeder
de meesteren van Sincke Catrijnengasthuys als Jacob Tomasz brouwer, Jan Gijsbrechtsz coorncoper ende Jan Paets van Zanthorst vervangende haer medebroederen in dienste vanwegen en uyten name der erffgenamen van Mary Jacob Pietersdr de Vriesse verwersdochter als onderhout doende aen Marytgen haer dochter gewonnen bij Frans Anthonisz mede zaliger gedachte ende in dier qualyte vervangende Reynout Fransz haer uytlandige broeder voor 't laeste vierde paert, gezamenlijk erfgenamen van Jacob Pieters de Vriesse verwer voor 1/6,
288/35gemachtigdeAndries Adriaen Andriesz {drapier}Andries Adriaensz drapier
Andries Adriaensz drapier vanwegen ende uyten name van Adriaen Andriesz zijn vader voor 1/3 deel
288/36verkoperAdriaen Andriesz {drapier}Adriaen Andriesz zijn vader
Andries Adriaensz drapier vanwegen ende uyten name van Adriaen Andriesz zijn vader voor 1/3 deel
288/37verkoperAdriaen Dircksz TellepeperAriaen Dirckz Tellepeper
Ariaen Dirckz Tellepeper ende Pieter Huybrechsz voochden van Willem ende van Claes Dircxz ende haer broeders, erfgenamen van Dirck Willemsz Tellepeper haer vader, voor 1/6 deel
288/38voogdPieter Huibrechtsz {warpenwever}Pieter Huybrechsz
Ariaen Dirckz Tellepeper ende Pieter Huybrechsz voochden van Willem ende van Claes Dircxz ende haer broeders, erfgenamen van Dirck Willemsz Tellepeper haer vader, voor 1/6 deel
288/39verkoperWillem Dircksz TellepeperWillem Dircxz haer broeders
Ariaen Dirckz Tellepeper ende Pieter Huybrechsz voochden van Willem ende van Claes Dircxz ende haer broeders, erfgenamen van Dirck Willemsz Tellepeper haer vader, voor 1/6 deel
288/40verkoperClaes Dircksz TellepeperClaes Dircxz haer broeders
Ariaen Dirckz Tellepeper ende Pieter Huybrechsz voochden van Willem ende van Claes Dircxz ende haer broeders, erfgenamen van Dirck Willemsz Tellepeper haer vader, voor 1/6 deel
288/41overledeneDirck Willemsz Tellepepererfgenamen van Dirck Willemsz Tellepeper haer vader
erfgenamen van Dirck Willemsz Tellepeper haer vader
288/42koperLouris Andriesz van SwaenswijckLourys Andriesz van Zwaenswijc veertich deser stede
Lourys Andriesz van Zwaenswijc veertich deser stede
288/43belending (Raamlanden.001)Willem Dircksz {lakenbereider}Willem Dircxsz voerlaeckenreder
ten noorden Willem Dircxsz voerlaeckenreder
288/44belending (Raamlanden.001)Willem Govertsz van der AerWillem Goversz verwer in 't Turcsche Hooft
ten westen Willem Goversz verwer in 't Turcsche Hooft
288/45meesterHobbe Florisz {goudsmid}Hobbe Florysz goutsmit kerkmeester
Hobbe Florysz goutsmit veertich deser stede als kerckmeester