Akteformulier

Akteformulier met BronId = 232. AkteNummer = 56. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 L-1584schuldbekentenisL05645521584-02-29NieuweRijn.084-085 (De Engel/De Spae)TerugVerder
6200 guldens87 guldens, 10 stuivers rente pjNieuwe Rijn5780
huysingen, erfve, brouwerye, mouterye mitte gereetschapen, aencleven ende gevolgen, staende ende gelegen alhier tot Leyden opte Ganscoorde, belendt zijnde ende beleghen hebbende aen de eene zijde ten Westen vóór Adriana Fransdochter, wedue van wijlen Cornelis Havixzoon, daeraen Willem Meeuszoon, houtcooper ende aen de andere zijde ten oosten vóór Claes Anthoniszoon, olieslaeghere, ende daeraen de Uyterste grafte mitter strate daeronder ghaende, streckende voor uyt den Rhijn noordtwaerdt tot aen Jacob Martijnsz Rijck of zijne kinderen erve, woonende opte Uyterste graft, ende daeraen Joost van Zonnevelt Adriaensz mit zijne scheytmuyr. Item Jan IJsnoutsz voors. zijne huyzinghen ende erve mitte brouwerye, mouterye ende andere toebehoorten, staende ende geleghen alhier tot Leyden in Marendorp omtrent de Vrouwenkercke, streckende voor van der strate uyt Marendorp westwaert tot in den Rhijn, belendt zijnde aen d'eende zijde ten zuyden eene stege daeronder ghaende ende aen de andere zijde ten noorden Ermgaert Jansdr de baxster, wedue van Huych Cornelisz, backer, eeurghaende. Die voors. Aefgen Aelbertsdr oock hare huysyngen ende erve mit den toebehooren vandien mede staende ende geleghen alhier tot Leyden aen Steenschuyr, belendt zijnde aen de eende zijde ten oosten Claes Willemsz van Warmondt, blaeuveruwer ende daeraen de erfgenamen van Anthonis Fransz ende aen de andere zijde ten westen vóór Aechte Fransdr, Abraham Jacobszoons wedue, daeran Meester Frans de schoolmeester ende daeraen Reynier Jacobsz, streckende voor van de Steenschuyerstrate zuytwaert tot after aen Jan Claeszoon in de caedsbaens erve.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
56/01schepenJan Lucasz van WassenaerJan Lucas van Wassenaer
Jan Lucas van Wassenaer
56/02schepenJacob Willemsz van den BurchJacob Willemsz van der Burch
Jacob Willemsz van der Burch
56/03schuldeiserWillem Willem Bouwensz van Warmond {de jonge}Willem Willemsz van Warmondt brouwer
Willem Willemsz van Warmondt brouwer
56/04schuldeiserWillem Willemsz van Warmondweeskint Willem oudt 17 jaere
weeskint Willem oudt 17 jaere
56/05schuldeiserIJsnout Willemsz {NieuweRijn}weeskint IJsnout 15 jaere
weeskint IJsnout 15 jaere
56/06schuldeiserAdriaen Willemsz {NieuweRijn}weeskint Adriaen 12 jaere
weeskint IJsnout 12 jaere
56/07schuldeiserCornelis Willemsz {NieuweRijn}weeskint Cornelis 8 jaere
weeskint Cornelis 8 jaere
56/08schuldeiserAnnetgen Willemsdr {de jonge}weeskint Anna 14 jaere
weeskint Anna 14 jaere
56/09overledeneAechgen IJsnoutsdr van Nes {van Warmond}gewonnen bij Aechte IJsnoutsdochter
gewonnen bij Aechte IJsnoutsdochter
56/10schuldenaarDirck Gerritsz van HoogeveenDirck Geritszoon van Hogeveen
Dirck Geritszoon van Hogeveen
56/11borgJan IJsnoutsz van NesJan IJsnoutszoon brouwer in de Roscammer
Jan IJsnoutszoon brouwer in de Roscammer
56/12borgAefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch {van Hoogeveen}Aefgen Aelbertsdochter wedue van den E[dele] heere Meester Gerard Heere van de Hoogeveen moeder
Aefgen Aelbertsdochter wedue van den E[dele] heere Meester Gerard Heere van de Hoogeveen moeder
56/13overledeneGerrit Amelisz van Hoogeveenwedue van den E[dele} heere Meester Gerard Heere van de Hoogeveen pensionaris
wedue van den E[dele] heere Meester Gerard Heere vande Hoogeveen pensionaris
56/14borgGrietgen Huigendr Hopkoper {de Bije}Margiete Huygendochter wedue van Pieter Joostenz wantsnijder schoonmoeder
Margriete Huygendochter wedue van Pieter Joostenz wantsnijder schoonmoeder
56/15overledenePieter Joostenz de Bijewedue van Pieter Joostenz wantsnijder
wedue van Pieter Joostenz wantsnijder
56/16voogdCornelis Meesz van HoutCornelis Meeuwz van Hout
Cornelis Meeuwz van Hout
56/17belending (NieuweRijn.083)Adriana Fransdr {vrouw van Dirck Jacobsz, van der Does, Cornelis Havicksz}Adriana Fransdochter wedue van wijlen Cornelis Havixzoon
Adriana Fransdochter wedue van wijlen Cornelis Havixzoon
56/18overledene (NieuweRijn.083)Cornelis Havicksz {tinnegieter}wedue van wijlen Cornelis Havixzoon
wedue van wijlen Cornelis Havixzoon
56/19belending (NieuweRijn.080)Willem Meesz van Assendelft {houtkoper}Willem Meeuszoon houtcooper
Willem Meeszoon houtcooper
56/20belending (NieuweRijn.086-087)Claes Anthonisz {olieslager}Claes Anthoniszoon olieslaeghere
Claes Anthoniszoon olieslaeghere
56/21belending ()Jacob Maertensz RijckJacob Martijnsz Rijck zijne kinderen erve
Jacob Martijnsz Rijck zijne kinderen erve
56/22belending (Uiterstegracht.008-014)Joost Adriaensz van SonneveltJoost van Zonnevelt Adriansz mit zijne scheytmuyr
Joost van Zonnevelt Adriansz mit zijne scheytmuyr
56/23eigenaar (Haarlemmerstraat.073.1)Jan IJsnoutsz van NesJan IJsnoutsz
Jan IJsnoutsz
56/24belending (Haarlemmerstraat.071.1)Ermgaert Jansdr {bakster, vrouw van Huig Cornelisz}Ermgaert Jansdr de baxster wedue van Huych Cornelisz backer
Ermgaert Jansdr de baxster wedue van Huych Cornelisz backer
56/25overledene (Haarlemmerstraat.071.1)Huig Cornelisz {bakker}wedue van Huych Cornelisz backer
wedue van Huych Cornelisz backer
56/26eigenaar (Steenschuur.022.03)Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch {van Hoogeveen}Aefgen Aelbertsdr
Aefgen Aelbertsdr
56/27belending (Steenschuur.022.02)Claes Willem Bouwensz van WarmondClaes Willemsz van Warmondt
Claes Willemsz van Warmondt
56/28belending (Steenschuur.022.03)de erfgenamen van Anthonis Fransz
de erfgenamen van Anthonis Fransz
56/29overledene (Steenschuur.022.03)Anthonis Fransz van Dusseldorpde erfgenamen van Anthonis Fransz
de erfgenamen van Anthonis Fransz
56/30belending (Steenschuur.022.04)Aechte Fransdr van Dusseldorp {van de Velde}Aechte Fransdr Abraham Jacobszoons wedue
Aechte Fransdr Abraham Jacobszoons wedue
56/31overledene (Steenschuur.022.04)Abraham Jacobsz van VeldeAbraham Jacobszoons wedue
Abraham Jacobszoons wedue
56/32belending ()Meester Frans de schoolmeester
Meester Frans de schoolmeester
56/33belending (Steenschuur.022.10)Reyer Jacobsz {houtkoper}Reynier Jacobsz
Reynier Jacobsz
56/34belending (SintJacobsgracht.000.09)Jan Claesz van Immerzeel {tapper}Jan Claeszoon in de Caedsbaens erve
Jan Claeszoon in de Caedsbaens erve